м.Херсон, вул Кримська, 130
+38-0552-34-33-61 (приймальна комісія)

+38-0552-51-25-62
(секретар ректора)

+38-0552-34-36-25 (факс)

Херсонський економічно-правовий інститут

Вищий навчальний заклад III рівня акредитації

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

mej den studenta

Шановні студенти ХЕПІ! Адміністрація інституту щиро вітає Вас з веселим святом, з Міжнародним днем студента!

Приймайте побажання наполегливості і винахідливості у навчанні, вірних друзів і цікавих знайомств, безтурботної юності і задоволення від життя, широких горизонтів і блискучих перспектив, нових відкриттів, планів і здійснення мрій!

Ви, студенти, наше теперішнє і майбутнє. Ви – сподівання і надія України!

Кафедра "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності"


Кафедра "Менеджменту зовнішньоекономічної діяльності" (далі менеджменту ЗЕД) – центр навчально-методичної діяльності, спрямованої на удосконалення та розвинення вищої освіти в сфері міжнародної економічної діяльності. Головними пріоритетами роботи кафедри менеджменту ЗЕД є дослідження проблем глобального регулювання зовнішньоекономічної діяльності, сучасних технологій інвестиційного бізнесу, управління ТНК.

Навчально-методична робота кафедри менеджменту ЗЕД спрямована на вирішення завдань підвищення якості підготовки майбутніх менеджерів міжнародного спрямування на основі комплексного підходу до вдосконалення змісту, організації й методів навчання.

Кафедра менеджменту ЗЕД готує бакалаврів і спеціалістів з менеджменту ЗЕД. Запорукою успішної кар’єри наших випускників є збалансований набір навчальних дисциплін, що викладаються кафедрою, їх відповідність реаліям сьогодення, застосування активних методів навчання (групові методи роботи, практичні ситуації, ділові ігри, презентації власних проектів тощо). Такий підхід до підготовки фахівців гарантує набуття ґрунтовної теоретичної підготовки, практичних вмінь і навичок, що забезпечують гармонійне входження молодих спеціалістів у реальний міжнародний бізнес.

Кадровий склад кафедри менеджмент ЗЕД забезпечує викладання дисциплін на бакалаврському рівні усіх форм навчання за спеціальністю «Менеджмент ЗЕД», у тому числі такі, що були вперше розроблені та впроваджені в Україні. До них перш за все треба віднести курси: «Міжнародні маркетинг», «Міжнародний менеджмент», «Міжнародні перевезення», «ОПЕІД», «Міжнародна торгівля». Всі навчальні дисципліни, що викладаються кафедрою менеджмент ЗЕД, забезпечені підручниками і посібниками, конспектами лекцій, слайд-курсами.

Кафедра менеджменту ЗЕД – команда фахівців вищої кваліфікації, що здійснює фундаментальні і прикладні наукові дослідження, затребувані суспільством та веде свою роботу не тільки у напрямі підготовки фахівців для бізнес-середовища, але й є базою для формування економічної, наукової і управлінської еліти через аспірантуру та докторантуру.

На кафедрі ведеться активна робота по залученню до професорсько-викладацького складу кафедри видатних вчених, провідних фахівців в галузі міжнародної економіки, спеціалістів з досвідом науково-методичної роботи в галузі проблемного навчання та здібних випускників факультету.

Місія кафедри менеджменту ЗЕД полягає у підготовці кваліфікованих фахівців, таких, що мають лідерські та високі моральні якості, є конкурентоздатними на національному та міжнародному ринках праці, ефективно здійснюють взаємодію в професійному, корпоративному та суспільному середовищі, таких, що володіють соціальною мобільністю і мають стійкий попит у працедавців. Наші випускники є конкурентоспроможними на ринку праці.

Ця місія реалізується комплексом завдань:

 • створити нові наукові школи і напрями, динамізувати прикладні наукові дослідження, активно залучати їх результати у навчальний процес;
 • здійснювати активне втілення перспективних навчальних технологій в процесі викладання дисциплін бакалаврського рівня та рівня спеціалістів;
 • підвищувати інноваційний потенціал розвитку кафедри перетворити її на центр генерації наукових ідей і технологій;
 • інтегрувати інтелектуальний ресурс кафедри в процес розвитку національного бізнесу.

Виконання місії та завдань забезпезпечується:
1) формуванням високопрофесійного кадрового потенціалу кафедри, зокрема шляхом:

 • залучення до викладацької роботи на програмі спеціаліста, керівництва дипломними роботами.
 • підвищення кваліфікації викладачів, освоєння ними сучасних комп'ютерних технологій та педагогічної майстерності;
 • проведення науково-практичних семінарів із залученням професійних учасників міжнародних ринків.

2) удосконалення та розробка нового організаційно-методичного забезпечення дисциплін бакалаврського рівня та рівня спеціаліст з урахуванням переходу на сучасні інформаційні та інноваційні технології в навчальному процесі:

 • видання сучасної науково-методичної літератури;
 • удосконалення організаційно-методичного забезпечення дисциплін кафедри. Підготовлені і приведені у відповідність до нормативних вимог міністерства робочі навчальні програми з наступних дисциплін кафедри: «Міжнародний менеджмент», «Міжнародна інвестиційна діяльність», «Міжнародний маркетинг».
 • провадження інноваційних технологій в навчальний процес. Викладачами кафедри при підготовці матеріалів для самостійної роботи студентів використовувалось програмне забезпечення, а саме: Microsoft Word, Power Point, Microsoft Access, ресурсу Internet, інформаційно-торговельна система QUIK та пакети прикладних програм Stat graf, Statistic;
 • розробка і впровадження в навчальний процес організаційно-методичних матеріалів по проведенню тренінгів.

3) наукове дослідження проблем міжнародних відносин та міжнародної інвестиційної діяльності.

Наші цінності:

 • найголовніша цінність для нас – це особистість;
 • наші здобутки – результат колективної праці;
 • наріжний принцип нашої роботи – постійне оновлення;
 • наше ставлення до життя – позитив завжди та у всьому;
 • наш спосіб долання конфліктів – компроміс;
 • наша опора в житті та роботі – це креативність на основі традицій.

Стратегія розвитку кафедри менеджменту ЗЕД. Ідея єдності освіти, науки та бізнесу визначає стратегію розвитку кафедри менеджменту ЗЕД.

Стратегія здійснюється за такими напрямами:
«Освіта для життя» – забезпечення якості освітнього процесу, згідно з основними положеннями Болонської декларації та кращого світового досвіду навчання;
«Наука для практики» – основа для освіти, розвитку держави та бізнесу;
«Бізнес для майбутнього» – впровадження бізнес-компоненту в процесі освіти, здійснюється підготовка фахівців за сучасними вимогами бізнес-середовища, в тісній співпраці з провідними компаніями України та світу.

Історична довідка про кафедру

З метою підготовки фахівців з менеджменту ЗЕД у 2000 році в рамках факультету права та менеджменту ЗЕД була створена кафедра.
Колектив кафедри сформувався шляхом залучення провідних фахівців цієї галузі. Нині на кафедрі працюють 8 викладачів: 1 доктор наук, професор, 6 доцентів, 1 старший викладач. Вчені ступені і звання мають 76 %.
Кафедру менеджменту ЗЕД очолює кандидат технічних наук, доцент Кузьменко Людмила Валентинівна.
Значна увага приділяється питанням підвищення кваліфікації викладачів. Підвищення кваліфікації викладачів проходить відповідно до затвердженого плану. Викладачі кафедри вдосконалюють свою професійну підготовку, при проходженні стажування в провідних вузах країни та за кордоном. Частина викладачів підвищила кваліфікацію шляхом участі в наукових та методичних семінарах, конференціях тощо.

Херсонський економічно-правовий інститут (ХЕПІ) - недержавний вищий навчальний заклад ІІІ рівня акредитації

Херсонский экономико-правовой институт (ХЭПИ) - высшее учебное заведение III уровня аккредитации

м.Херсон, вул Кримська, 130 (р-н Дніпровського ринку)

+38-0552-34-33-61 (приймальна комісія)

  +38-0552-51-25-62 (секретар ректора)

+38-0552-34-36-25 (факс)


Hosting Ukraine

Создание сайтов