м.Херсон, вул Кримська, 130
+38-0552-34-33-61 (приймальна комісія)

+38-0552-51-25-62
(секретар ректора)

+38-0552-34-36-25 (факс)

Херсонський економічно-правовий інститут

Вищий навчальний заклад III рівня акредитації

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Кафедра "Гуманітарних дисциплін"

Кафедру "Гуманітарних дисциплін" було створено в 1996 році. На кафедрі викладається близько 20 навчальних дисциплін:

 • Історія України
 • Філософія
 • Логіка
 • Культурологія
 • Етика
 • Естетика
 • Основи охорони праці
 • Безпека життєдіяльності
 • Ділова українська мова
 • Соціологія
 • Ораторське мистецтво
 • Етика та психологія юридичної діяльності
 • Політологія
 • Конфліктологія
 • Педагогіка та психологія
 • Іноземні мови тощо.

Блок гуманітарних дисциплін є невід'ємним компонентом сучасної економічної та правової освіти. Адже хороший фахівець - це людина, яка не лише добре орієнтується у своїй професійній галузі, але й вміло оперує поняттями загальнолюдського характеру, вміє висловити свої думки, володіє однією чи кількома іноземними мовами, що відкриває широкі перспективи професійного зростання та успішної кар'єри, знається на філософських та соціокультурних аспектах у своїй галузі. Викладанням дисциплін цього блоку опікується кафедра гуманітарних дисциплін. Завідувачем кафедри є кандидат педагогічних наук, доцент Н.М.Веніг.
Наукова робота кафедри ведеться у рамках загальної наукової теми інституту, що розвивається у двох основних напрямках - мовознавчому та суспільно-історичному.

НАПРЯМКИ РОБОТИ КАФЕДРИ

 • постійне оновлення робочих програм з усіх навчальних дисциплін, що викладаються на кафедрі, з метою їх відповідності до вимог гуманітарної освіти у вищій школі;
 • навчально-методичне забезпечення кафедри;
 • формування достатньої бібліотечної бази підручників та навчальних посібників.

В епоху глобалізації гуманітарна освіта стала не тільки провідною умовою всебічного розвитку особистості, збагачення її творчого потенціалу, засобом реалізації її здібностей, а й важливим фактором соціально-економічного розвитку суспільства в цілому, його духовної і виробничої сфер, соціальної стабільності, підвищення економічного добробуту, конкурентоспроможності особистості в умовах ринкової економіки.

Профільні завдання кафедри:

 • Органічно поєднувати програмні вимоги, сформульовані в документах міжнародних організацій щодо прав і свобод людини з положеннями державних документів, які визначають сутність гуманітарної політики України на сучасному етапі;
 • Забезпечувати перехід від «закритої» моноідеологічної методології викладання навчальних дисциплін до сучасної методології;
 • Втілювати такі основні принципи гуманітарної освіти як фундаментальність, системність, єдність логічного та історичного, національного і загальнолюдського, суспільного та особистісного, теоретичного і практичного, навчального і виховного;
 • Ознайомлювати студента з накопиченим світовим культурним знанням про людське суспільство, місце і соціальне призначення особистості, з сутністю культури як світу людини;
 • Впроваджувати принцип плюралізму в наукових підходах і методиках, який спрямований на дискусійний спосіб з‘ясування істини, діалогові форми навчання;
 • Координувати наукову роботу із завданням гуманітарної підготовки студентів інституту;
 • Виховувати в студента високі гуманістичні якості: людяність, повагу до людей, людську гідність, культуру спілкування та цивілізованого співжиття;
 • Формувати фахівця-інтелігента, особистість, носія ідей відродження національної самобутності.

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ КАФЕДРИ

Кафедра гуманітарних дисциплін ставить за мету соціальне та професійне становлення молоді, її інтелектуальний та духовний розвиток. Викладацький склад кафедри гуманітарних дисциплін головним завданням своєї діяльності визначає виховання високої культури міжособистісного спілкування майбутніх випускників інституту, прищеплення студентам шанобливого ставлення до духовної спадщини українців та представників інших націй. Створення умов для вибору молоддю світоглядної позиції поєднується з формуванням усвідомлення взаємозв'язку між ідеями свободи, правами людини та її громадянською відповідальністю.

Дисципліни, що викладаються кафедрою гуманітарних дисциплін, повинні сприяти не тільки духовному збагаченню та зростанню особистості студента, вони неодмінно передбачають своїм завданням формування і підвищення фахової культури майбутнього спеціаліста з правовою або економічною освітою. Орієнтуючись на класичні традиції європейської та української освіти, активно асимілюючи продуктивні новації новітніх вітчизняних та закордонних освітніх доктрин, кафедра активно впроваджує в життя ті курси гуманітарної підготовки, які в майбутньому допомагатимуть людині з вищою освітою впевнено орієнтуватися у світовому культурологічному просторі, самому формувати морально-етичні норми суспільних та ділових стосунків, підприємництва.

Так, наприклад, важко уявити собі фахівця без ґрунтовних знань з курсу "Культурологія", у якому розглядаються розвиток художньо-мистецьких напрямів різних часів та народів світу.

За умов постійної актуальності питання про самовизначення української нації, роль державної мови у становленні національної свідомості та культури, надзвичайно важливе значення зберігають фундаментальні курси "Сучасна українська мова" та "Українська мова за професійним спрямуванням", які є наріжним каменем міжпредметної інтеграції та фактично обслуговують весь комплекс професійної підготовки у навчальному закладі. Особливим допоміжним засобом у вивченні мовної комунікації у документальній сфері є курс "Діловодство", який читається студентам економічних спеціальностей.

Дисципліни класичного університетського тривіуму є неодмінною рисою якісної підготовки у галузі вищої освіти. Саме формуванню світоглядної позиції присвячений курс філософії. Представлена також більш молода наука - соціологія, без якої неможливо адекватно зорієнтуватися в бурхливому суспільно-політичному сьогоденні.

У ході організації виробництва та формування виробничого колективу неможливо обійтися без ґрунтовних знань з відносно молодих напрямів психологічної науки - психології управління та конфліктології, які вже давно є класичним надбанням закордонної освіти у галузі менеджменту і нещодавно віднайшли своє місце у навчальних планах кафедри гуманітарних дисциплін.

Знання з історії України мають стати обов'язковим компонентом громадянської освіти -викладання «Історії України» робить кафедру активним учасником суспільного руху з формування громадянського суспільства на теренах розбудови спадщини посттоталітарної держави.

Традиційним є проведення студентських науково-практичних конференцій, що стимулюють розвиток наукових пошуків серед студентської молоді, дозволяють виявити і заохотити до подальшої роботи перспективних молодих науковців. Розвиток наукового потенціалу молоді є одним з першочергових завдань колективу інституту, і кафедри зокрема, а отже, такі заходи є дуже важливими в цьому.

Отже, перерахований вище цикл гуманітарних дисциплін, які представляє кафедра, незаперечно посідає особливе місце та має величезне значення у підготовці сучасного спеціаліста у вищому навчальному закладі економічно-правового напрямку. Адже спеціаліст - це не лише фахівець, майстер своєї справи, але також і член колективу, можливо, майбутній керівник, а отже, людина, що має високий рівень знань не лише з власної спеціальності, але і загальнонаціональних та загальнолюдських цінностей.

Херсонський економічно-правовий інститут (ХЕПІ) - недержавний вищий навчальний заклад ІІІ рівня акредитації

Херсонский экономико-правовой институт (ХЭПИ) - высшее учебное заведение III уровня аккредитации

м.Херсон, вул Кримська, 130 (р-н Дніпровського ринку)

+38-0552-34-33-61 (приймальна комісія)

  +38-0552-51-25-62 (секретар ректора)

+38-0552-34-36-25 (факс)


Hosting Ukraine

Создание сайтов