м.Херсон, вул Кримська, 130
+38-0552-34-33-61 (приймальна комісія)

+38-0552-51-25-62
(секретар ректора)

+38-0552-34-36-25 (факс)

Херсонський економічно-правовий інститут

Вищий навчальний заклад III рівня акредитації

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

mej den studenta

Шановні студенти ХЕПІ! Адміністрація інституту щиро вітає Вас з веселим святом, з Міжнародним днем студента!

Приймайте побажання наполегливості і винахідливості у навчанні, вірних друзів і цікавих знайомств, безтурботної юності і задоволення від життя, широких горизонтів і блискучих перспектив, нових відкриттів, планів і здійснення мрій!

Ви, студенти, наше теперішнє і майбутнє. Ви – сподівання і надія України!

Конкурс науково-дослідних робіт

ПОЛОЖЕННЯ ПО КОНКУРСУ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ У ХЕПІ

ОРГАНІЗАТОРИ
Херсонський економічно-правовий інститут
Конкурсні роботи проводяться за 2-ма напрямами: економіка і право.

Напрям: Економіка
Теми:
1. Розвиток ринку виробничих ресурсів Херсонської області.
2. Розвиток споживчого ринку Херсонської області.
3. Державне регулювання економіки в Херсонській області.

Напрям: Правознавство
Теми
1.Правове застосування трудового законодавства в Херсонській області.
2.Правове забезпечення підприємництва в Херсонській області.
3.Правове регулювання інтелектуальної власності в Херсонській області.

МЕТА КОНКУРСУ
1. Розвиток та підтримка творчих здібностей учнівської молоді, формування навичок самостійного наукового дослідження.
2. Залучення учнів випускних класів до науково-дослідницької діяльності;
3. Визначення претендентів на безкоштовне навчання у ХЕПІ

НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ
В кожному з напрямів досліджень (економіка та право) незалежно від секції переможці отримають такі нагороди:
1 місце - безкоштовне навчання у ХЕПІ в обраній спеціальності (переможець у напрямі економіка сам обирає одну зі спеціальностей: менеджмент організацій, менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, облік і аудит чи фінанси і кредит);
2 місце - навчання у ХЕПІ в обраній спеціальності за умови 50% оплати;
3 місце - навчання у ХЕПІ в обраній спеціальності за умови 30% оплати.

ВИМОГИ ДО КОНКУРСАНТІВ
У конкурсі беруть участь учні 11 класів загальноосвітніх шкіл, гімназій.
Конкурс має особистісний характер, тому колективні роботи до конкурсу не допускаються.
Конкурсант сам обирає одну з трьох тем в обраному напрямі досліджень.
Роботи, тема і зміст яких не відповідають напряму та вказаним темам, до участі у конкурсі не допускаються.

ТЕРМІНИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ
Перший тур – конкурс науково-дослідних робіт
з 20.02.2014. по 30.03.2014 р.р.
30.03.2014 – кінцева дата подання науково-дослідницьких робіт на конкурс.
02.04- 09.04.2014 - термін перевірки робіт.
10.04.2014 - дата оголошення на сайті переможців у номінаціях конкурсних робіт.
Другий тур - Захист переможцями першого туру конкурсних робіт з презентацією і доповідь на тему «Чому я хочу бути економістом (чи юристом)».
20.04.2014 – дата другого туру і оголошення переможців конкурсу у ХЕПІ.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КОНКУРСНИХ РОБІТ:
Науково-дослідницька робота на конкурс подається у письмовому чи електронному вигляді.
Поля: верхнє – 2 см; нижнє – 2 см; ліве – 2,5 см; праве – 1 см.
Шрифт – TNR. Кегль - 14pt. Інтервал - 1,5.
Мова конкурсної роботи - державна.
Обсяг основної частини - 20 (двадцять) сторінок формату А-4.
Додатки у загальний обсяг роботи не враховуються.
Окремі розділи роботи (1,2,3) починати з нового листа.
В межах розділу 3. підрозділи (3.1. та ін) починати одразу після закінчення попереднього пункту.
Відстань між назвою розділу і текстом – 2 інтервали, між текстом і підрозділом – 1 інтервал.

Вимоги до змісту конкурсної роботи представлені у таблиці 1.

Таблиця 1

Нумерація листів

ЗМІСТ

Кількість сторінок

1

ЗАЯВКА

1

2

ТЕМА РОБОТИ

1

3

ЗМІСТ РОБОТИ

1

4

ВСТУП (Мета, задачі дослідження, актуальність проблеми).

1

5-24

ОСНОВНА ЧАСТИНА:

 

1. Огляд наукової літератури

3

2. Аналіз стану проблеми на момент дослідження

5

3. Практична частина:

 

3.1. Описання способу вирішення поставленої проблеми.

1

3.2. Вирішення поставленої проблеми.

8

3.3. Аналіз отриманих результатів.

3

25

ВИСНОВКИ

1

26

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

2

 

ДОДАТКИ

довільно

 

ЗАЯВКА з обов’язковим повідомленням (за наступною формою):

- теми роботи (14 шрифт листа);
- напряму;
- прізвища, імені, по батькові автора;
- повної дати народження ( наприклад: 12 червня 1995 р.);
- класу (наприклад: 11-а клас);
- повної назви загальноосвітнього навчального закладу, гімназії, ліцею;
- району;
- домашньої адреси;
- контактних телефонів (домашнього та мобільного);
- прізвища, імені та по батькові (повністю), контактних телефонів педагогічного керівника роботи та класного керівника.

Тема – на листі вказується тема роботи 25 шрифтом.

Вступ.
У вступі коротко:
- обґрунтовується актуальність обраної теми,
- підкреслюється сутність проблеми;
- формулюється мета роботи і зміст поставлених завдань,
- дається характеристика роботи (теоретична, методична, прикладна);
- вказується ступінь новизни (вперше одержано, удосконалено, набуло подальшого розвитку);
- повідомляється про наукове використання результатів досліджень або рекомендації щодо їх використання, для прикладних робіт - прикладну цінність отриманих результатів.
У випадку використання у роботі ідей або розробок, що належать іншим авторам, слід відмітити цей факт і зазначити конкретний особистий внесок конкурсанта. За наявністю також вказуються відомості про публікацію роботи та апробацію її результатів.
Основна частина.
Зміст основної частини має точно відповідати темі роботи та повністю її розкривати.
В основній частині роботи наводиться короткий огляд літератури з даної тематики, окреслюються основні етапи наукової думки за визначеною проблемою, висвітлюються основні поняття, вказуються питання, які залишилися невирішеними; наводиться методика і техніка дослідження; викладаються, аналізуються та узагальнюються отримані результати, дається їх оцінка.
Висновки.
Висновки містять стислий виклад (тези) результатів розв'язку проблеми та поставлених завдань, зроблених у процесі аналізу обраного матеріалу оцінок та узагальнень.
Має бути підкреслено їх самостійність, новизна, теоретичне і (або) прикладне значення, наголошено на кількісних та якісних показниках здобутих результатів, обґрунтовано достовірність результатів та наведено рекомендації щодо їх використання.
Список використаних джерел – не менше 20 джерел.
У тексті роботи повинні бути посилання на наукові джерела (номер посилання відповідає порядковому номеру джерела у списку).
Список використаних джерел слід розміщувати одним із таких способів:
у порядку появи посилань у тексті (найбільш зручний у користуванні та рекомендований при написанні роботи),
в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків, у хронологічному порядку. Список використаних джерел складається відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006).
Додатки.
У додатках містяться допоміжні або додаткові матеріали, необхідні для повноти сприйняття роботи, кращого розуміння отриманих результатів: проміжні математичні доведення, формули і розрахунки, додаткові таблиці, графіки, рисунки, ілюстрації та ін.
Додатки позначаються буквами українського алфавіту. В тексті обовязково дається посилання на додаток. Наприклад, …схема представлена у додатку А.

Вимоги до ілюстративного матеріалу конкурсних робіт учасників.
Графічні матеріали (графіки, таблиці, діаграми, схеми, тощо), які використовуються в тексті основної частини конкурсної роботи повинні бути не скановані, а виконані особисто з використанням комп’ютерних технологій.
Для підвищення оцінки конкурсантом може бути представлена презентація – 8-10 слайдів у форматі PPТ. Демонстраційний матеріал повинен не дублювати, а ілюструвати конкурсну роботу.

УМОВИ ОЦІНЮВАННЯ РОБІТ КОНКУРСАНТІВ
Переможці у кожному з напрямків (економіка та право) визначаються за сумарною сумою балів, отриманих в усіх складових конкурсу:
конкурс науково-дослідних робіт (питома вага у загальній оцінці – 75 %);
захист робіт (з презентацією) (питома вага у загальній оцінці – 15 %);;
доповідь на тему «Чому я хочу бути економістом (чи юристом)» (питома вага у загальній оцінці – 10 %).
Перший тур. Максимальна оцінка науково-дослідних робіт – 100 балів
І місце – від 91 до 100 балів,
ІІ місце – від 81 до 90 балів,
ІІІ місце – від 70 до 80 балів.
Додатково конкурсанту за роботу може бути нараховано 5 балів – за наявності публікації за темою дослідження та надання підтвердження у наукових виданнях;

Під час перевірки робіт оцінюється:
- науково-методична і практична цінність роботи;
- актуальність теми роботи;
- урахування власного внеску дослідника (перевірка у ХЕПІ на плагіат);
- чіткість, логічність викладення матеріалу;
- повнота, вичерпність при розкритті питань;
- доцільність, якість наочних матеріалів;
- культура і стиль мовлення.

Конкурсні роботи з виправленнями авторам не повертаються.
Конкурсні роботи, які не відповідають зазначеним вимогам: виконані колективно, або подавались на інші конкурси або взяті з Інтернету, до участі в конкурсі не допускаються.
Роботи, тема і зміст яких не відповідають напряму та вказаним темам, до участі у конкурсі не допускаються.

2 тур. Захист науково-дослідних робіт зі слайдами – 10 хвилин

Під час проведення презентації оцінюється:
- глибина знання конкурсантом теми роботи;
- аргументованість відповідей;
- чіткість, логічність доповіді;
- доцільність, якість наочних матеріалів;
- культура і стиль мовлення.

Бали оцінки проведення перзентації
Оцінка за національною шкалою
90-100
Відмінно
82–89
Добре
75–81
67–74
Задовільно
60–66


2 тур – презентація конкурсної роботи у ХЕПІ - 10 хвилин
Доповідь (без слайдів) на тему «Чому я хочу бути економістом (чи юристом)» -10 хв.

Під час проведення доповіді враховується:
- аргументованість вибору спеціальності;
- чіткість, логічність доповіді;
- культура і стиль мовлення;

Бали оцінки доповіді
Оцінка за національною шкалою
90-100
Відмінно
82–89
Добре
75–81
67–74
Задовільно
60–66

Деталі за телефоном +38-050-648-13-86

ХЕПІ - єдиний з приватних ВНЗ м. Херсона у рейтингу кращих ВНЗ України у 2014 р.!

Вітаємо керівництво і колектив Херсонського економічно-правового інституту!!!

Інформаційно-освітній ресурс osvita.ua підготував консолідований рейтинг вищих навчальних закладів (ВНЗ) України за 2014 рік.

Рейтинг заснований на найбільш авторитетних серед експертів та засобів масової інформації рейтингах ВНЗ: "Топ-200 Україна", "Scopus" та "Вебометрикс".

ХЕПІ - єдиний з приватних ВНЗ м. Херсона у даному рейтингу кращих ВНЗ України у 2014 р.!

Наукова діяльність

Науково-дослідна діяльність ПВНЗ «Херсонський економічно-правовий інститут» здійснюється відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», Закону України «Про вищу освіту». Науково-дослідна діяльність спрямована на забезпечення органічної єдності програм наукової діяльності зі змістом освіти відповідних спеціальностей і є одним із найважливіших напрямків діяльності інституту в цілому.

Принципова засада системи вищої освіти, що впроваджується в інституті - поєднання навчання з науковою роботою на всіх етапах підготовки фахівців. Такий підхід відкриває перед студентами можливість активно здобувати додаткові знання, полегшує і робить свідомим вибір тем наукової роботи під час навчання на всіх освітніх рівнях.

Наукова діяльність співробітників інституту розглядається як цілісна система дослідницьких робіт, спрямованих на вивчення актуальних проблем гуманітарного, соціального та природничого профілів.

Професорсько-викладацький склад інституту бере участь у виконанні комплексних наукових досліджень, тематика яких формується на кафедрах та факультетах. Основна тема науково – дослідної роботи інституту «Інвестиційно – інноваційна діяльність регіону: проблеми, досвід, перспективи», роботу над якою очолює доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри «Фінанси і кредит» Покотилова В.І.

Завідувач кафедри «Менеджмент організацій», д.е.н. Покотилова В.І. в 2010 р. захистила докторську дисертацію на тему «Управління інноваційними процесами в агровиробництві». За темою дослідження у 2009 році видано монографію.

Доценти та викладачі інституту постійно займаються науковою - дослідною роботою. Доценти кафедри Фінанси: к.е.н. Абсава Л.О. працює над темою докторської дисертації «Глобальні продовольчі ринки та продовольча безпека країни», к.е.н. Шаповалова В.М. працює над темою докторської дисертації «Макроекономічні аспекти активізації інвестиційної політики», завідувач кафедри «Менеджменту ЗЕД» - к.т.н. Кузьменко Л.В. працює над темою докторської дисертації «Рефлексивний механізм координації управлінських потоків на промисловому підприємстві».

Доцент кафедри менеджменту організацій к.е.н. Доброзорова О.В. працює над темою докторської дисертації «Стратегія інноваційного розвитку сільськогосподарського машинобудування України».

У звітному періоді захистили дисертацію на здобуття ступеня кандидата юридичних наук викладачі кафедри «Загальноюридичних дисциплін» - Острівний І.М. – 2012; Козачок-Труш Н.В. –2011.

У 2012 році дисертацію на здобуття ступеня кандидата технічних наук захистив викладач кафедри «Менеджменту організацій» – Покотилов І Ф.

У 2013 році захистила дисертацію на здобуття ступеня кандидата економічних наук і отримала вчений ступінь кандидата економічних наук викладач кафедри «Фінансів і кредиту» – Копитіна І.В..

У березні 2014 році захистила дисертацію на здобуття ступеня кандидата економічних наук, викладач кафедри «Менеджменту організацій» – Чмут Г.В.

Науково-дослідна робота педагогічних працівників інституту є обов'язковою частиною їх діяльності.

Основні наукові досягнення професорсько-викладацького складу у звітному періоді, що заслуговують на увагу є:
1) участь в.о. ректора Покотилової В.І. у VІ Конгресі Української асоціації європейських студій «Сучасні методики викладання і дослідження європейських студій: міжнародний та український досвід», який відбувся 18-19 жовтня 2012 року у м. Миколаєві на базі Чорноморського державного університету ім. П. Могили;
2) отримання інститутом у грудні 2012 року міжнародного гранту в рамках Програми безперервного навчання ЄС імені Жана Моне – Проект «Економічна конвергенція України та ЄС» № 528764-LLP-1-2012-1-UA-AJM-MO;
3) надання Херсонській ОДА науково-практичних пропозицій для розробки Програми економічного, соціального та культурного розвитку Херсонської області на 2013 рік та прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку області до 2015 року.

В інституті значна увага приділяється залученню студентів до наукової роботи. Кількість студентів у наукових товариствах за останні три роки збільшилася з 48 до 69 чоловік. Студенти інституту постійно отримують нагороди за студентську наукову діяльність.
1) І місце ІV загальноміського конкурсу дипломних робіт студентів «Місто і наука» у номінації «Розвиток регіональної економіки та підприємництва» зайняла випускниця ХЕПІ 2011 року Руфова О. О. (розпорядження Херсонського міського голови від 17.02.2012 № 166-к);
2) І місце у командній грі «МИ – ЗА легальну зайнятість», проведеній ДПА у Херсонській області спільно з ГУ Пенсійного фонду України у Херсонській області, Херсонським обласним центром зайнятості, Херсонською територіальною інспекцією праці та Відділом держреєстрації виконкому Херсонської міської ради 22 листопада 2012 року, зайняла команда студентів інституту (Руденко К., Нікішенко Г., Очнєв О., Олєйнік В., Пуля Д.);
3) ІІ місце ІV загальноміського конкурсу дипломних робіт студентів «Місто і наука» у номінації «Розвиток сільського господарства» зайняв випускник інституту 2011 року Шевстусьов Г. В. (наказ Управління освіти і науки Херсонської ОДА від 14.02.2012 № 25-к);
4) ІІ місце в правовій грі, присвяченій святкуванню дня юриста, що відбулася 29–30 жовтня 2013 року в м. Херсоні на базі Міжнародного університету бізнесу і права, зайняла команда студентів спеціальності «Правознавство» (Диплом ІІ ступеня);
5) Диплом за проявлення державницького підходу при виконанні творчого завдання V Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Страхування» (відбулася на базі Національного університету державної податкової служби України 1–3 березня 2014 року) отримала Головченко В. В.;
6) Сертифікати учасників ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Управління проектами», який проходив 5–7 квітня 2014 року на базі ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК» (м. Київ), отримали студентки спеціальності «Менеджмент організацій» – Полов’юк Т. В. і Літвінченко В. П.

Загалом студентами, за період з 2011-2014, отримано значну кількість нагород, а саме:
– 7 дипломів і грамот І-го ступеня (на конференціях – 2; олімпіадах – 1; конкурсах дипломних / інших наукових робіт – 2; інших конкурсах – 2);
– 9 дипломів і грамот ІІ-го ступеня (на конференціях – 2; олімпіадах – 1; конкурсах дипломних / інших наукових робіт – 4; інших конкурсах – 2);
– 10 дипломів і грамот ІІІ-го ступеня (на конференціях – 5; олімпіадах – 3; конкурсах дипломних / інших наукових робіт – 2);
– 3 нагороди за особливі підходи до виконання наукових завдань;
– 24 подяки, дипломи, грамоти і сертифікати за участь у конференціях, семінарах, олімпіадах тощо.

У цілому слід зазначити на поступальному розвитку НДР в інституті за період 2012-2014р.р. зроблено такі важливі результати:
1) вагоме поповнення наукового осередку кандидатами і докторами наук;
2) щорічне, проведення міжвузівських науково-практичних конференцій для учених та студентських наукових конференцій;
3) плідна науково-видавнича діяльність;
4) активне співробітництво з місцевими органами виконавчої гілки влади, спрямоване на вирішення проблем й усунення існуючих диспропорцій соціально-економічного розвитку Херсонщини;
5) високі досягнення у науково-дослідній роботі студентів;

6) орієнтування на європейські підходи і методики наукових досліджень.
Проаналізувавши зміст науково – дослідної роботи інституту експертна комісія прийшла до висновку, що рівень наукової роботи є достатнім і відповідає сучасним вимогам.

Херсонський економічно-правовий інститут

Херсонський економічно-правовий інститут (ХЕПІ) - недержавний вищий навчальний заклад ІІІ рівня акредитації

Херсонский экономико-правовой институт (ХЭПИ) - негосударственное высшее учебное заведение III уровня аккредитации

Сайт Херсонського економічно-правового інституту (ХЕПІ)

Сайт Херсонского экономико-правового института (ХЭПИ)

Херсонський економічно-правовий інститут здійснює підготовку студентів за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст у відповідності з одержаною державною ліцензією та отриманими сертифікатами державної акредитації, видає дипломи державного зразку.

В Херсонському економічно-правовому інституті проводиться навчання з денної та заочної форми навчання на двох факультетах та заочній формі навчання.

За рейтингом серед вищих навчальних закладів України Херсонський економічно-правовий інститут в 2001 році ввійшов в двадцятку кращих українських ВУЗів та нагороджений дипломом.

Херсонський економічно-правовий інститут веде підготовку фіхівців згідно кваліфікаційних рівней

Бакалавр:

 • правознавство;
 • облік і аудит;
 • фінанси і кредит;
 • менеджмент організацій;
 • менеджмент зовнішньоекономічної діяльності.

Спеціаліст:

 • облік і аудит;
 • фінанси і кредит;
 • менеджмент організацій;
 • менеджмент зовнішньоекономічної діяльності.

Магістр:

 • фінанси і кредит (1 рік стаціонар або заочно);
 • бізнес-адміністрування (1,5 або 2 роки стаціонар).

Навчальний процес здійснюється в двох корпусах загальною площею 9400м2 . За час розвитку в інституті були створенні 28 спеціалізованих кабінетів, 6 комп’ютерних кабінетів на 86 місць, які обладнані найсучаснішою технікою і підключенні до Інтернету, бібліотека на 170 місць, функціонує 2 студентських кафе, є власний спортивний зал.

В Херсонському економічно-правовому інституті працює високопрофесійний професорсько-викладацький склад, який нараховує 79 осіб, з яких 63 особи є штатними працівниками, 16 працюють за сумісництвом. Докторів наук, професорів 12%, кандидатів наук, доцентів 59%.

Херсонський економічно-правовий інститут, незважаючи на свою молодість, славиться своїми спортивними досягненнями. Футбольна команда ХЕПІ стала в другий раз володарем кубка Херсону в 2010 році, зайняла перше місце в першості міста у 2006 році, срібний призер першості серед ВУЗів м. Херсона в 2007 році. Волейбольна команда дівчат – чемпіон області, а чоловіча – призер міста.

Команда Клубу веселих та кмітливих є дипломантом Всеукраїнського конкурсу „Барви осені - 2006” асоціації недержавних ВУЗів та володарем гран-прі міжнародного конкурсу „Весняна хвиля” в 2005 році.

Херсонський економічно-правовий інститут (ХЕПІ) - недержавний вищий навчальний заклад ІІІ рівня акредитації

Херсонский экономико-правовой институт (ХЭПИ) - высшее учебное заведение III уровня аккредитации

м.Херсон, вул Кримська, 130 (р-н Дніпровського ринку)

+38-0552-34-33-61 (приймальна комісія)

  +38-0552-51-25-62 (секретар ректора)

+38-0552-34-36-25 (факс)


Hosting Ukraine

Создание сайтов