м.Херсон, вул Кримська, 130
+38-0552-34-33-61 (приймальна комісія)

+38-0552-51-25-62
(секретар ректора)

+38-0552-34-36-25 (факс)

Херсонський економічно-правовий інститут

Вищий навчальний заклад III рівня акредитації

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

mej den studenta

Шановні студенти ХЕПІ! Адміністрація інституту щиро вітає Вас з веселим святом, з Міжнародним днем студента!

Приймайте побажання наполегливості і винахідливості у навчанні, вірних друзів і цікавих знайомств, безтурботної юності і задоволення від життя, широких горизонтів і блискучих перспектив, нових відкриттів, планів і здійснення мрій!

Ви, студенти, наше теперішнє і майбутнє. Ви – сподівання і надія України!

Кафедра "Гуманітарних дисциплін"

Кафедру "Гуманітарних дисциплін" було створено в 1996 році. На кафедрі викладається близько 20 навчальних дисциплін:

 • Історія України
 • Філософія
 • Логіка
 • Культурологія
 • Етика
 • Естетика
 • Основи охорони праці
 • Безпека життєдіяльності
 • Ділова українська мова
 • Соціологія
 • Ораторське мистецтво
 • Етика та психологія юридичної діяльності
 • Політологія
 • Конфліктологія
 • Педагогіка та психологія
 • Іноземні мови тощо.

Блок гуманітарних дисциплін є невід'ємним компонентом сучасної економічної та правової освіти. Адже хороший фахівець - це людина, яка не лише добре орієнтується у своїй професійній галузі, але й вміло оперує поняттями загальнолюдського характеру, вміє висловити свої думки, володіє однією чи кількома іноземними мовами, що відкриває широкі перспективи професійного зростання та успішної кар'єри, знається на філософських та соціокультурних аспектах у своїй галузі. Викладанням дисциплін цього блоку опікується кафедра гуманітарних дисциплін. Завідувачем кафедри є кандидат педагогічних наук, доцент Н.М.Веніг.
Наукова робота кафедри ведеться у рамках загальної наукової теми інституту, що розвивається у двох основних напрямках - мовознавчому та суспільно-історичному.

НАПРЯМКИ РОБОТИ КАФЕДРИ

 • постійне оновлення робочих програм з усіх навчальних дисциплін, що викладаються на кафедрі, з метою їх відповідності до вимог гуманітарної освіти у вищій школі;
 • навчально-методичне забезпечення кафедри;
 • формування достатньої бібліотечної бази підручників та навчальних посібників.

В епоху глобалізації гуманітарна освіта стала не тільки провідною умовою всебічного розвитку особистості, збагачення її творчого потенціалу, засобом реалізації її здібностей, а й важливим фактором соціально-економічного розвитку суспільства в цілому, його духовної і виробничої сфер, соціальної стабільності, підвищення економічного добробуту, конкурентоспроможності особистості в умовах ринкової економіки.

Профільні завдання кафедри:

 • Органічно поєднувати програмні вимоги, сформульовані в документах міжнародних організацій щодо прав і свобод людини з положеннями державних документів, які визначають сутність гуманітарної політики України на сучасному етапі;
 • Забезпечувати перехід від «закритої» моноідеологічної методології викладання навчальних дисциплін до сучасної методології;
 • Втілювати такі основні принципи гуманітарної освіти як фундаментальність, системність, єдність логічного та історичного, національного і загальнолюдського, суспільного та особистісного, теоретичного і практичного, навчального і виховного;
 • Ознайомлювати студента з накопиченим світовим культурним знанням про людське суспільство, місце і соціальне призначення особистості, з сутністю культури як світу людини;
 • Впроваджувати принцип плюралізму в наукових підходах і методиках, який спрямований на дискусійний спосіб з‘ясування істини, діалогові форми навчання;
 • Координувати наукову роботу із завданням гуманітарної підготовки студентів інституту;
 • Виховувати в студента високі гуманістичні якості: людяність, повагу до людей, людську гідність, культуру спілкування та цивілізованого співжиття;
 • Формувати фахівця-інтелігента, особистість, носія ідей відродження національної самобутності.

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ КАФЕДРИ

Кафедра гуманітарних дисциплін ставить за мету соціальне та професійне становлення молоді, її інтелектуальний та духовний розвиток. Викладацький склад кафедри гуманітарних дисциплін головним завданням своєї діяльності визначає виховання високої культури міжособистісного спілкування майбутніх випускників інституту, прищеплення студентам шанобливого ставлення до духовної спадщини українців та представників інших націй. Створення умов для вибору молоддю світоглядної позиції поєднується з формуванням усвідомлення взаємозв'язку між ідеями свободи, правами людини та її громадянською відповідальністю.

Дисципліни, що викладаються кафедрою гуманітарних дисциплін, повинні сприяти не тільки духовному збагаченню та зростанню особистості студента, вони неодмінно передбачають своїм завданням формування і підвищення фахової культури майбутнього спеціаліста з правовою або економічною освітою. Орієнтуючись на класичні традиції європейської та української освіти, активно асимілюючи продуктивні новації новітніх вітчизняних та закордонних освітніх доктрин, кафедра активно впроваджує в життя ті курси гуманітарної підготовки, які в майбутньому допомагатимуть людині з вищою освітою впевнено орієнтуватися у світовому культурологічному просторі, самому формувати морально-етичні норми суспільних та ділових стосунків, підприємництва.

Так, наприклад, важко уявити собі фахівця без ґрунтовних знань з курсу "Культурологія", у якому розглядаються розвиток художньо-мистецьких напрямів різних часів та народів світу.

За умов постійної актуальності питання про самовизначення української нації, роль державної мови у становленні національної свідомості та культури, надзвичайно важливе значення зберігають фундаментальні курси "Сучасна українська мова" та "Українська мова за професійним спрямуванням", які є наріжним каменем міжпредметної інтеграції та фактично обслуговують весь комплекс професійної підготовки у навчальному закладі. Особливим допоміжним засобом у вивченні мовної комунікації у документальній сфері є курс "Діловодство", який читається студентам економічних спеціальностей.

Дисципліни класичного університетського тривіуму є неодмінною рисою якісної підготовки у галузі вищої освіти. Саме формуванню світоглядної позиції присвячений курс філософії. Представлена також більш молода наука - соціологія, без якої неможливо адекватно зорієнтуватися в бурхливому суспільно-політичному сьогоденні.

У ході організації виробництва та формування виробничого колективу неможливо обійтися без ґрунтовних знань з відносно молодих напрямів психологічної науки - психології управління та конфліктології, які вже давно є класичним надбанням закордонної освіти у галузі менеджменту і нещодавно віднайшли своє місце у навчальних планах кафедри гуманітарних дисциплін.

Знання з історії України мають стати обов'язковим компонентом громадянської освіти -викладання «Історії України» робить кафедру активним учасником суспільного руху з формування громадянського суспільства на теренах розбудови спадщини посттоталітарної держави.

Традиційним є проведення студентських науково-практичних конференцій, що стимулюють розвиток наукових пошуків серед студентської молоді, дозволяють виявити і заохотити до подальшої роботи перспективних молодих науковців. Розвиток наукового потенціалу молоді є одним з першочергових завдань колективу інституту, і кафедри зокрема, а отже, такі заходи є дуже важливими в цьому.

Отже, перерахований вище цикл гуманітарних дисциплін, які представляє кафедра, незаперечно посідає особливе місце та має величезне значення у підготовці сучасного спеціаліста у вищому навчальному закладі економічно-правового напрямку. Адже спеціаліст - це не лише фахівець, майстер своєї справи, але також і член колективу, можливо, майбутній керівник, а отже, людина, що має високий рівень знань не лише з власної спеціальності, але і загальнонаціональних та загальнолюдських цінностей.

Кафедра "Економічної теорії"

Кафедра"Економічної теорії" - це учбово-науковий структурний підрозділ економічного факультету Херсонського економіко-правового інституту. Пріоритетним напрямком роботи кафедри є запровадження нових підходів щодо викладання загальних дисциплін економічного спрямування для студентів всіх спеціальностей.

Кафедра здійснює викладання блоку фундаментальних та загальноекономічних дисциплін:

 • Політична економія;
 • Економічна теорія;
 • Основи економічної теорії;
 • Мікроекономіка;
 • Макроекономіка;
 • Історія економіки та економічної думки;
 • Історія економічних вчень;
 • Національна економіка;
 • Міжнародна економіка;
 • Міжнародні економічні відносини;
 • Регіональна економіка;
 • Економічна політика.

Дисципліни, що викладаються професорсько-викладацьким складом кафедри економічної торії, формують базовий категоріальний апарат та світогляд сучасного економіста.

Головним завданням кафедри є всебічне покращення якості навчального процесу шляхом поєднання фундаментальної і спеціальної підготовки, широкого залучення студентів до науково-дослідної роботи, формування практичних навичок, сприяння подальшому розвитку особистості майбутнього фахівця.

В результаті вивчення дисциплін студент одержує знання та набуває практичних навичок щодо:
- проведення фундаментального економічного аналізу;
- експертизи економічних систем;
- проведення кон’юнктурних, структурних та інституціональних досліджень ринків;
- аналізу економічної поведінки суб’єктів ринку;
- економічного прогнозування;
- реалізації економічних експериментів.

Студенти, які беруть участь у роботі наукових гуртків кафедри, стають учасниками та призерами міських, регіональних та національних студентських олімпіад та конкурсів.

Кафедра "Менеджмент організацій"

Кафедра «Менеджмент організацій» - одна з найдавніших у Херсонському економіко-правовому інституті. Історія кафедри розпочинається з 1994 року. Протягом 20 років вона пройшла еволюційний шлях становлення, розвитку, трансформації та успішного функціонування.

Місія кафедри - формування гармонійно розвинутої особистості, висококваліфікованого конкурентоспроможного фахівця, який здатен приймати обґрунтовані управлінські рішення та нести відповідальність за діяльність організації.

Пріоритетними для кафедри є всебічний розвиток професійної та особистої культури фахівців, високий рівень викладання спеціальних дисциплін, впровадження сучасних технологій навчання.
Під керівництвом викладачів кафедри студенти-менеджери активно беруть участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях, конкурсах бізнес-планів і наукових робіт, предметних олімпіадах, демонструючи високий рівень професійної підготовки і традиційно займаючи призові місця.
Висока професійність професорсько-викладацького складу кафедри є гарантом підготовки фахівців вищої кваліфікації - творчих, неординарно-мислячих, націлених на майбутнє, здатних працювати на підприємствах, установах, організаціях різних форм власності і підпорядкування, у вищих навчальних закладах, у науково-дослідних інститутах.

Кафедра є випусковою з підготовки:

 • бакалаврів за спеціальністю 6.030601 «Менеджмент»
 • спеціалістів за спеціальністю 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»;
 • магістрів за спеціальністю 8.18010016 «Бізнес-адмініcтрування».

Менеджер – це фахівець широкого профілю в галузі управління та економіки, який відповідає за ефективну роботу цілого підприємства, окремого підрозділу або певного напряму діяльності підприємства.

За роки існування кафедри підготовлено майже 1500 фахівців з менеджменту, які працюють у багатьох містах України та країнах дальнього та ближнього зарубіжжя, займаючи керівні посади на промислових підприємствах, у банках, сфері малого та середнього бізнесу.

У своїй науковій та навчально-методичній роботі кафедра активно співпрацює із державними та науковими установами, зокрема:

 • Обласний центр зайнятості м. Херсон;
 • Херсонська Торгово-промислова палата;
 • Департамент економічного, регіонального розвитку та торгівлі Херсонської облдержадміністрації;
 • Департамент освіти і науки Херсонської облдержадміністрації;
 • Управління промисловості та розвитку інфраструктури Херсонської облдержадміністрації;
 • Управління туризму та курортів Херсонської облдержадміністрації.


Особливу увагу кафедра менеджменту організацій приділяє поєднанню фундаментальної академічної та практичної підготовки. Посилення практичної направленості освітніх програм здійснюється завдяки співпраці з провідними підприємствами регіону.

Бази практики

 • ТРЦ FABRIKA
 • Гипермаркет «Оскар»
 • Супермаркет «АТБ»
 • ТЦ «Европорт»
 • ДЦ «Watsons»
 • Супермаркет «Фокстрот»
 • Сеть магазинов «Чистый дом»
 • Сеть магазинов «Эльдорадо»
 • ТОВ «СИТИ- торг»
 • ТОВ «Оптимист»
 • АТ «Данон»
 • АТ «Чумак»
 • АТ «Херсонский хлібокомбинат»
 • АТ «Райффайзен Банк Аваль»
 • АТ «Приватбанк»
 • АТ «Укрсоцбанк»
 • АТ «Ощадбанк»

Працевлаштування. Високий рівень навчальної підготовки студентів кафедри – це запорука затребуваності її випускників на ринку праці.

Кафедра менеджменту організацій вважає себе відповідальною за подальше професійне життя своїх випускників і допомагає їм у побудові успішної кар’єри після закінчення університету.

Близько 30% осіб починають працювати ще студентами.

На кафедрі працює програма сприяння працевлаштуванню студентів, яка передбачає:

1. Надання консультацій з питань планування професійної кар’єри
Такі консультації постійно проводяться доцентами кафедри, які допомагають студентам отримати відповіді на питання:

 • як випускнику правильно обрати напрямок розвитку кар’єри,
 • як ефективно презентувати себе на ринку праці,
 • як скласти резюме, що приверне увагу роботодавця,
 • як підготуватися до співбесіди з роботодавцем,
 • яку стратегію поведінки обрати під час проведення співбесіди.

2. Інформаційна підтримка студентів, що хочуть знайти роботу:

 • вакансії для студентів і кандидатів без досвіду роботи;
 • можливості стажування;
 • корисні поради і рекомендації стосовно пошуку роботи.

Посади підготовленого фахівця з менеджменту:

 • Директор підприємства;
 • Заступник директора;
 • Регіональний менеджер;
 • Менеджер з реклами, маркетингу;
 • Керуючий туристичною агенцією;
 • Керуючий готелем, пансіонатом;
 • Керуючий магазином, рестораном;
 • Провідний менеджер-економіст;
 • Менеджер з персоналу;
 • Менеджер проекту.

Кафедра "Фінанси і кредит"

Кафедра "Фінанси і кредит" створена у 1999 році.

Кафедра "Фінанси і кредит" здійснює підготовку:

 • Бакалаврів - напрям 6.030508 «Фінанси і кредит» Кваліфікація - бакалавр з фінансів і кредиту.
 • Спеціалістів - 7.03050801 «Фінанси і кредит». Кваліфікація – спеціаліст з фінансів і кредиту.
 • Магістрів - 8.03050801 «Фінанси і кредит». Кваліфікація - магістр з фінансів і кредиту.

Станом на 1 вересня 2014 року навчально-виховний процес на кафедрі забезпечують 12 висококваліфікованих викладача. Кафедру очолює д.е.н., професор Є.М.Смирнова-Трибульська. Кафедра має значний науковий потенціал, який реалізується в науковій роботі трьох молодих вчених кафедри, які працюють над кандидатськими дисертаціями.

Кафедра "Фінанси і кредит" ставить за мету підготувати фахівців, які володіють мистецтвом управління фінансами.

Концепцією навчання на кафедрі передбачена поглиблена практична підготовка студентів, яка здійснюється у формі практичних занять, проходження навчальної, виробничої і переддипломної практики у фінансових установах та на підприємствах (ТОВ Науково-виробниче підприємство «Херсонський машинобудівний завод», ПАТ «Херсонський суднобудівний завод», ПАТ «Ощадбанк», ПАТ КБ «ПриватБанк», ПАТ «УкрСиббанк» та ін.). За бажанням студентів, які володіють іноземною мовою, можливе їх закордонне стажування.

Підготовка спеціалістів здійснюється за денною та заочною формою навчання у відповідності до діючих галузевих стандартів освіти, навчальних планів та робочих програм, які відповідають вимогам діючих державних стандартів.
Підготовка спеціалістів для професійної діяльності поєднує у собі знання гуманітарного, природничо-наукового та загальноекономічного, професійного циклів, що сприяють підготовці висококваліфікованих фінансистів, здатних працювати на всіх ланках фінансової системи в умовах ринкової економіки.

НАПРЯМКИ РОБОТИ КАФЕДРИ

В сучасних умовах господарювання фахівці різних спеціальностей повинні мати ґрунтовні знання та навички роботи з гуманітарних, фундаментальних та фахових дисциплін. Засвоєння основ фінансової науки підвищує кваліфікацію майбутніх фахівців - фінансистів і допомагає в розробці та прийнятті оптимальних рішень з питань побудови ефективної фінансової політики. Кафедра фінансів і кредиту сприяє вивченню студентами теоретичних і методичних питань з цілого ряду фінансових дисциплін, навчає принципам організації аналітичної роботи, дозволяє визначати причини, наслідки та взаємозв’язки, тенденції розвитку окремих економічних та фінансових явищ.

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ КАФЕДРИ

Відповідно сучасних орієнтирів розвитку освіти і науки України, інтеграції України до Європейського простору та орієнтуючись на стратегічні плани Херсонського економічно – правового інституту, кафедрою фінансів і кредиту розроблена стратегія розвитку, реалізація якої спрямована на досягнення якісної підготовки фахівців високої кваліфікації відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик бакалавра, спеціаліста і магістра з фінансів і кредиту. Основними завданнями стратегії кафедри є:

 • Удосконалення змісту навчальних дисциплін кафедри та участь у формуванні робочих навчальних планів.
 • Організація навчального процесу та методичне забезпечення дисциплін кафедри в умовах інтеграції до загальноєвропейського освітнього простору.
 • Активізація науково-дослідної діяльності кафедри.
 • Формування професорсько-викладацького складу із числа кращих фахівців галузей фінансової системи та підготовка власних наукових кадрів.
 • Удосконалення інформатизації діяльності кафедри, інформаційних ресурсів і технології підготовки фахівців.
 • Підвищення якості процесу виховання студентської молоді, який базується на принципах гуманності, патріотизму, комунікативності та ведення здорового способу життя.
 • Розвиток і вдосконалення матеріально-технічної бази кафедри.
 • Профорієнтаційна робота кафедри.
 • Розвиток міжнародного співробітництва.

Досягнення поставлених завдань буде сприяти підготовці конкурентоспроможного випускника, який буде затребуваний як на ринку освітніх послуг, так і на ринку праці

ПОРТРЕТ ПРОФЕСІОНАЛА

«Хто такі фінансисти і де цьому можна навчитись?».

Фінансист – це спеціаліст, який розуміється в політиці, економіці, знає все про конкурентів і як фахівець повинен розпоряджатись грошовими коштами з метою збільшення капіталу. Його обов'язком є вкладати гроші в інвестиції, нерухомість, попередньо оцінивши можливий прибуток та ризики. Ну і важливим є той факт, що чим ближче ви до грошей, тим вища ймовірність заволодіти ними ( а це саме про фінансиста).

Де ж можна навчитись на фінансиста? Для цього не потрібно їхати в іншу країну, чи область. Адже на підготовку фінансистів спрямовані зусилля кафедри фінансів і кредиту економічного факультету Херсонського економічно – правового інституту.

«Що доведеться вчити майбутньому фінансисту?»

Що ж тут все просто, оскільки інститут це тільки перша сходинка до вершини високої піраміди «Фінанси», тому студенти спеціальності «Фінанси і кредит» з широкого спектра предметів вивчають базові фінансово-кредитні курси: «Фінанси», «Гроші і кредит», «Фінанси підприємства», «Фінансовий аналіз», «Банківська справа», «Бюджетна система», «Податкова система», «Бухгалтерський облік», «Страхування», «Фінансові ринки» та ін., які є підґрунтям для подальшого засвоєння змісту професійноорієнтованих предметів, що дають змогу підготувати студентів до майбутньої професійної діяльності.

Справжній фінансист крім якісної освіти та високого рівня інтелекту володіє особливими рисами характеру. Це, перш за все: вміння стратегічно мислити; думати глобально та не одинарно ; уміння аналізувати великі обсяги інформації; гнучкість та стійкість до стресів; здатність відстоювати свою позицію; лідерські якості та навики організатора.

«Де зможуть працювати фахівці - фінансисти?»

З вирішення даної дилеми нам допомагають відомості про наших колишніх студентів. Так, випускники спеціальності «Фінанси і кредит» успішно працюють на престижних посадах у державних і недержавних фінансових установах, у тому числі в системі органів Державної податкової служби, Державного казначейства України, Державної фінансової інспекції України, Національного банку України, Пенсійного фонду України, провідних банках і підприємствах, страхових та аудиторських компаніях, у середніх і вищих навчальних закладах. І, взагалі, в умовах економічної нестабільності завжди є потреба в спеціалістах, які можуть запропонувати реальне вирішення економічних проблем, а наші випускники, безумовно спроможні на це.

Підсумовуючи вище сказане зазначимо, якщо Ваша мета - стати фахівцем-фінансиcтом вищої кваліфікації, ви маєте задатки творчої, неординарно-мислячої, націленої на майбутнє особистості, кафедра фінансів і кредиту економічного факультету Херсонського економічно – правового інституту чекає саме на ВАС!!!

Херсонський економічно-правовий інститут (ХЕПІ) - недержавний вищий навчальний заклад ІІІ рівня акредитації

Херсонский экономико-правовой институт (ХЭПИ) - высшее учебное заведение III уровня аккредитации

м.Херсон, вул Кримська, 130 (р-н Дніпровського ринку)

+38-0552-34-33-61 (приймальна комісія)

  +38-0552-51-25-62 (секретар ректора)

+38-0552-34-36-25 (факс)


Hosting Ukraine

Создание сайтов