м.Херсон, вул Кримська, 130
+38-0552-34-33-61 (приймальна комісія)

+38-0552-51-25-62
(секретар ректора)

+38-0552-34-36-25 (факс)

+38 097 693 18 79

Херсонський економічно-правовий інститут

Вищий навчальний заклад III рівня акредитації

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Кафедра "Гуманітарних дисциплін"

Кафедру "Гуманітарних дисциплін" було створено в 1996 році. На кафедрі викладається близько 20 навчальних дисциплін:

 • Історія України
 • Філософія
 • Логіка
 • Культурологія
 • Етика
 • Естетика
 • Основи охорони праці
 • Безпека життєдіяльності
 • Ділова українська мова
 • Соціологія
 • Ораторське мистецтво
 • Етика та психологія юридичної діяльності
 • Політологія
 • Конфліктологія
 • Педагогіка та психологія
 • Іноземні мови тощо.

Блок гуманітарних дисциплін є невід'ємним компонентом сучасної економічної та правової освіти. Адже хороший фахівець - це людина, яка не лише добре орієнтується у своїй професійній галузі, але й вміло оперує поняттями загальнолюдського характеру, вміє висловити свої думки, володіє однією чи кількома іноземними мовами, що відкриває широкі перспективи професійного зростання та успішної кар'єри, знається на філософських та соціокультурних аспектах у своїй галузі. Викладанням дисциплін цього блоку опікується кафедра гуманітарних дисциплін. Завідувачем кафедри є кандидат педагогічних наук, доцент Н.М.Веніг.
Наукова робота кафедри ведеться у рамках загальної наукової теми інституту, що розвивається у двох основних напрямках - мовознавчому та суспільно-історичному.

НАПРЯМКИ РОБОТИ КАФЕДРИ

 • постійне оновлення робочих програм з усіх навчальних дисциплін, що викладаються на кафедрі, з метою їх відповідності до вимог гуманітарної освіти у вищій школі;
 • навчально-методичне забезпечення кафедри;
 • формування достатньої бібліотечної бази підручників та навчальних посібників.

В епоху глобалізації гуманітарна освіта стала не тільки провідною умовою всебічного розвитку особистості, збагачення її творчого потенціалу, засобом реалізації її здібностей, а й важливим фактором соціально-економічного розвитку суспільства в цілому, його духовної і виробничої сфер, соціальної стабільності, підвищення економічного добробуту, конкурентоспроможності особистості в умовах ринкової економіки.

Профільні завдання кафедри:

 • Органічно поєднувати програмні вимоги, сформульовані в документах міжнародних організацій щодо прав і свобод людини з положеннями державних документів, які визначають сутність гуманітарної політики України на сучасному етапі;
 • Забезпечувати перехід від «закритої» моноідеологічної методології викладання навчальних дисциплін до сучасної методології;
 • Втілювати такі основні принципи гуманітарної освіти як фундаментальність, системність, єдність логічного та історичного, національного і загальнолюдського, суспільного та особистісного, теоретичного і практичного, навчального і виховного;
 • Ознайомлювати студента з накопиченим світовим культурним знанням про людське суспільство, місце і соціальне призначення особистості, з сутністю культури як світу людини;
 • Впроваджувати принцип плюралізму в наукових підходах і методиках, який спрямований на дискусійний спосіб з‘ясування істини, діалогові форми навчання;
 • Координувати наукову роботу із завданням гуманітарної підготовки студентів інституту;
 • Виховувати в студента високі гуманістичні якості: людяність, повагу до людей, людську гідність, культуру спілкування та цивілізованого співжиття;
 • Формувати фахівця-інтелігента, особистість, носія ідей відродження національної самобутності.

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ КАФЕДРИ

Кафедра гуманітарних дисциплін ставить за мету соціальне та професійне становлення молоді, її інтелектуальний та духовний розвиток. Викладацький склад кафедри гуманітарних дисциплін головним завданням своєї діяльності визначає виховання високої культури міжособистісного спілкування майбутніх випускників інституту, прищеплення студентам шанобливого ставлення до духовної спадщини українців та представників інших націй. Створення умов для вибору молоддю світоглядної позиції поєднується з формуванням усвідомлення взаємозв'язку між ідеями свободи, правами людини та її громадянською відповідальністю.

Дисципліни, що викладаються кафедрою гуманітарних дисциплін, повинні сприяти не тільки духовному збагаченню та зростанню особистості студента, вони неодмінно передбачають своїм завданням формування і підвищення фахової культури майбутнього спеціаліста з правовою або економічною освітою. Орієнтуючись на класичні традиції європейської та української освіти, активно асимілюючи продуктивні новації новітніх вітчизняних та закордонних освітніх доктрин, кафедра активно впроваджує в життя ті курси гуманітарної підготовки, які в майбутньому допомагатимуть людині з вищою освітою впевнено орієнтуватися у світовому культурологічному просторі, самому формувати морально-етичні норми суспільних та ділових стосунків, підприємництва.

Так, наприклад, важко уявити собі фахівця без ґрунтовних знань з курсу "Культурологія", у якому розглядаються розвиток художньо-мистецьких напрямів різних часів та народів світу.

За умов постійної актуальності питання про самовизначення української нації, роль державної мови у становленні національної свідомості та культури, надзвичайно важливе значення зберігають фундаментальні курси "Сучасна українська мова" та "Українська мова за професійним спрямуванням", які є наріжним каменем міжпредметної інтеграції та фактично обслуговують весь комплекс професійної підготовки у навчальному закладі. Особливим допоміжним засобом у вивченні мовної комунікації у документальній сфері є курс "Діловодство", який читається студентам економічних спеціальностей.

Дисципліни класичного університетського тривіуму є неодмінною рисою якісної підготовки у галузі вищої освіти. Саме формуванню світоглядної позиції присвячений курс філософії. Представлена також більш молода наука - соціологія, без якої неможливо адекватно зорієнтуватися в бурхливому суспільно-політичному сьогоденні.

У ході організації виробництва та формування виробничого колективу неможливо обійтися без ґрунтовних знань з відносно молодих напрямів психологічної науки - психології управління та конфліктології, які вже давно є класичним надбанням закордонної освіти у галузі менеджменту і нещодавно віднайшли своє місце у навчальних планах кафедри гуманітарних дисциплін.

Знання з історії України мають стати обов'язковим компонентом громадянської освіти -викладання «Історії України» робить кафедру активним учасником суспільного руху з формування громадянського суспільства на теренах розбудови спадщини посттоталітарної держави.

Традиційним є проведення студентських науково-практичних конференцій, що стимулюють розвиток наукових пошуків серед студентської молоді, дозволяють виявити і заохотити до подальшої роботи перспективних молодих науковців. Розвиток наукового потенціалу молоді є одним з першочергових завдань колективу інституту, і кафедри зокрема, а отже, такі заходи є дуже важливими в цьому.

Отже, перерахований вище цикл гуманітарних дисциплін, які представляє кафедра, незаперечно посідає особливе місце та має величезне значення у підготовці сучасного спеціаліста у вищому навчальному закладі економічно-правового напрямку. Адже спеціаліст - це не лише фахівець, майстер своєї справи, але також і член колективу, можливо, майбутній керівник, а отже, людина, що має високий рівень знань не лише з власної спеціальності, але і загальнонаціональних та загальнолюдських цінностей.

Кафедра "Економічної теорії"

Кафедра"Економічної теорії" - це учбово-науковий структурний підрозділ економічного факультету Херсонського економіко-правового інституту. Пріоритетним напрямком роботи кафедри є запровадження нових підходів щодо викладання загальних дисциплін економічного спрямування для студентів всіх спеціальностей.

Кафедра здійснює викладання блоку фундаментальних та загальноекономічних дисциплін:

 • Політична економія;
 • Економічна теорія;
 • Основи економічної теорії;
 • Мікроекономіка;
 • Макроекономіка;
 • Історія економіки та економічної думки;
 • Історія економічних вчень;
 • Національна економіка;
 • Міжнародна економіка;
 • Міжнародні економічні відносини;
 • Регіональна економіка;
 • Економічна політика.

Дисципліни, що викладаються професорсько-викладацьким складом кафедри економічної торії, формують базовий категоріальний апарат та світогляд сучасного економіста.

Головним завданням кафедри є всебічне покращення якості навчального процесу шляхом поєднання фундаментальної і спеціальної підготовки, широкого залучення студентів до науково-дослідної роботи, формування практичних навичок, сприяння подальшому розвитку особистості майбутнього фахівця.

В результаті вивчення дисциплін студент одержує знання та набуває практичних навичок щодо:
- проведення фундаментального економічного аналізу;
- експертизи економічних систем;
- проведення кон’юнктурних, структурних та інституціональних досліджень ринків;
- аналізу економічної поведінки суб’єктів ринку;
- економічного прогнозування;
- реалізації економічних експериментів.

Студенти, які беруть участь у роботі наукових гуртків кафедри, стають учасниками та призерами міських, регіональних та національних студентських олімпіад та конкурсів.

Кафедра "Менеджмент організацій"

Кафедра «Менеджмент організацій» - одна з найдавніших у Херсонському економіко-правовому інституті. Історія кафедри розпочинається з 1994 року. Протягом 20 років вона пройшла еволюційний шлях становлення, розвитку, трансформації та успішного функціонування.

Місія кафедри - формування гармонійно розвинутої особистості, висококваліфікованого конкурентоспроможного фахівця, який здатен приймати обґрунтовані управлінські рішення та нести відповідальність за діяльність організації.

Пріоритетними для кафедри є всебічний розвиток професійної та особистої культури фахівців, високий рівень викладання спеціальних дисциплін, впровадження сучасних технологій навчання.
Під керівництвом викладачів кафедри студенти-менеджери активно беруть участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях, конкурсах бізнес-планів і наукових робіт, предметних олімпіадах, демонструючи високий рівень професійної підготовки і традиційно займаючи призові місця.
Висока професійність професорсько-викладацького складу кафедри є гарантом підготовки фахівців вищої кваліфікації - творчих, неординарно-мислячих, націлених на майбутнє, здатних працювати на підприємствах, установах, організаціях різних форм власності і підпорядкування, у вищих навчальних закладах, у науково-дослідних інститутах.

Кафедра є випусковою з підготовки:

 • бакалаврів за спеціальністю 6.030601 «Менеджмент»
 • спеціалістів за спеціальністю 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»;
 • магістрів за спеціальністю 8.18010016 «Бізнес-адмініcтрування».

Менеджер – це фахівець широкого профілю в галузі управління та економіки, який відповідає за ефективну роботу цілого підприємства, окремого підрозділу або певного напряму діяльності підприємства.

За роки існування кафедри підготовлено майже 1500 фахівців з менеджменту, які працюють у багатьох містах України та країнах дальнього та ближнього зарубіжжя, займаючи керівні посади на промислових підприємствах, у банках, сфері малого та середнього бізнесу.

У своїй науковій та навчально-методичній роботі кафедра активно співпрацює із державними та науковими установами, зокрема:

 • Обласний центр зайнятості м. Херсон;
 • Херсонська Торгово-промислова палата;
 • Департамент економічного, регіонального розвитку та торгівлі Херсонської облдержадміністрації;
 • Департамент освіти і науки Херсонської облдержадміністрації;
 • Управління промисловості та розвитку інфраструктури Херсонської облдержадміністрації;
 • Управління туризму та курортів Херсонської облдержадміністрації.


Особливу увагу кафедра менеджменту організацій приділяє поєднанню фундаментальної академічної та практичної підготовки. Посилення практичної направленості освітніх програм здійснюється завдяки співпраці з провідними підприємствами регіону.

Бази практики

 • ТРЦ FABRIKA
 • Гипермаркет «Оскар»
 • Супермаркет «АТБ»
 • ТЦ «Европорт»
 • ДЦ «Watsons»
 • Супермаркет «Фокстрот»
 • Сеть магазинов «Чистый дом»
 • Сеть магазинов «Эльдорадо»
 • ТОВ «СИТИ- торг»
 • ТОВ «Оптимист»
 • АТ «Данон»
 • АТ «Чумак»
 • АТ «Херсонский хлібокомбинат»
 • АТ «Райффайзен Банк Аваль»
 • АТ «Приватбанк»
 • АТ «Укрсоцбанк»
 • АТ «Ощадбанк»

Працевлаштування. Високий рівень навчальної підготовки студентів кафедри – це запорука затребуваності її випускників на ринку праці.

Кафедра менеджменту організацій вважає себе відповідальною за подальше професійне життя своїх випускників і допомагає їм у побудові успішної кар’єри після закінчення університету.

Близько 30% осіб починають працювати ще студентами.

На кафедрі працює програма сприяння працевлаштуванню студентів, яка передбачає:

1. Надання консультацій з питань планування професійної кар’єри
Такі консультації постійно проводяться доцентами кафедри, які допомагають студентам отримати відповіді на питання:

 • як випускнику правильно обрати напрямок розвитку кар’єри,
 • як ефективно презентувати себе на ринку праці,
 • як скласти резюме, що приверне увагу роботодавця,
 • як підготуватися до співбесіди з роботодавцем,
 • яку стратегію поведінки обрати під час проведення співбесіди.

2. Інформаційна підтримка студентів, що хочуть знайти роботу:

 • вакансії для студентів і кандидатів без досвіду роботи;
 • можливості стажування;
 • корисні поради і рекомендації стосовно пошуку роботи.

Посади підготовленого фахівця з менеджменту:

 • Директор підприємства;
 • Заступник директора;
 • Регіональний менеджер;
 • Менеджер з реклами, маркетингу;
 • Керуючий туристичною агенцією;
 • Керуючий готелем, пансіонатом;
 • Керуючий магазином, рестораном;
 • Провідний менеджер-економіст;
 • Менеджер з персоналу;
 • Менеджер проекту.

Кафедра "Фінанси і кредит"

Кафедра "Фінанси і кредит" створена у 1999 році.

Кафедра "Фінанси і кредит" здійснює підготовку:

 • Бакалаврів - напрям 6.030508 «Фінанси і кредит» Кваліфікація - бакалавр з фінансів і кредиту.
 • Спеціалістів - 7.03050801 «Фінанси і кредит». Кваліфікація – спеціаліст з фінансів і кредиту.
 • Магістрів - 8.03050801 «Фінанси і кредит». Кваліфікація - магістр з фінансів і кредиту.

Станом на 1 вересня 2014 року навчально-виховний процес на кафедрі забезпечують 12 висококваліфікованих викладача. Кафедру очолює д.е.н., професор Є.М.Смирнова-Трибульська. Кафедра має значний науковий потенціал, який реалізується в науковій роботі трьох молодих вчених кафедри, які працюють над кандидатськими дисертаціями.

Кафедра "Фінанси і кредит" ставить за мету підготувати фахівців, які володіють мистецтвом управління фінансами.

Концепцією навчання на кафедрі передбачена поглиблена практична підготовка студентів, яка здійснюється у формі практичних занять, проходження навчальної, виробничої і переддипломної практики у фінансових установах та на підприємствах (ТОВ Науково-виробниче підприємство «Херсонський машинобудівний завод», ПАТ «Херсонський суднобудівний завод», ПАТ «Ощадбанк», ПАТ КБ «ПриватБанк», ПАТ «УкрСиббанк» та ін.). За бажанням студентів, які володіють іноземною мовою, можливе їх закордонне стажування.

Підготовка спеціалістів здійснюється за денною та заочною формою навчання у відповідності до діючих галузевих стандартів освіти, навчальних планів та робочих програм, які відповідають вимогам діючих державних стандартів.
Підготовка спеціалістів для професійної діяльності поєднує у собі знання гуманітарного, природничо-наукового та загальноекономічного, професійного циклів, що сприяють підготовці висококваліфікованих фінансистів, здатних працювати на всіх ланках фінансової системи в умовах ринкової економіки.

НАПРЯМКИ РОБОТИ КАФЕДРИ

В сучасних умовах господарювання фахівці різних спеціальностей повинні мати ґрунтовні знання та навички роботи з гуманітарних, фундаментальних та фахових дисциплін. Засвоєння основ фінансової науки підвищує кваліфікацію майбутніх фахівців - фінансистів і допомагає в розробці та прийнятті оптимальних рішень з питань побудови ефективної фінансової політики. Кафедра фінансів і кредиту сприяє вивченню студентами теоретичних і методичних питань з цілого ряду фінансових дисциплін, навчає принципам організації аналітичної роботи, дозволяє визначати причини, наслідки та взаємозв’язки, тенденції розвитку окремих економічних та фінансових явищ.

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ КАФЕДРИ

Відповідно сучасних орієнтирів розвитку освіти і науки України, інтеграції України до Європейського простору та орієнтуючись на стратегічні плани Херсонського економічно – правового інституту, кафедрою фінансів і кредиту розроблена стратегія розвитку, реалізація якої спрямована на досягнення якісної підготовки фахівців високої кваліфікації відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик бакалавра, спеціаліста і магістра з фінансів і кредиту. Основними завданнями стратегії кафедри є:

 • Удосконалення змісту навчальних дисциплін кафедри та участь у формуванні робочих навчальних планів.
 • Організація навчального процесу та методичне забезпечення дисциплін кафедри в умовах інтеграції до загальноєвропейського освітнього простору.
 • Активізація науково-дослідної діяльності кафедри.
 • Формування професорсько-викладацького складу із числа кращих фахівців галузей фінансової системи та підготовка власних наукових кадрів.
 • Удосконалення інформатизації діяльності кафедри, інформаційних ресурсів і технології підготовки фахівців.
 • Підвищення якості процесу виховання студентської молоді, який базується на принципах гуманності, патріотизму, комунікативності та ведення здорового способу життя.
 • Розвиток і вдосконалення матеріально-технічної бази кафедри.
 • Профорієнтаційна робота кафедри.
 • Розвиток міжнародного співробітництва.

Досягнення поставлених завдань буде сприяти підготовці конкурентоспроможного випускника, який буде затребуваний як на ринку освітніх послуг, так і на ринку праці

ПОРТРЕТ ПРОФЕСІОНАЛА

«Хто такі фінансисти і де цьому можна навчитись?».

Фінансист – це спеціаліст, який розуміється в політиці, економіці, знає все про конкурентів і як фахівець повинен розпоряджатись грошовими коштами з метою збільшення капіталу. Його обов'язком є вкладати гроші в інвестиції, нерухомість, попередньо оцінивши можливий прибуток та ризики. Ну і важливим є той факт, що чим ближче ви до грошей, тим вища ймовірність заволодіти ними ( а це саме про фінансиста).

Де ж можна навчитись на фінансиста? Для цього не потрібно їхати в іншу країну, чи область. Адже на підготовку фінансистів спрямовані зусилля кафедри фінансів і кредиту економічного факультету Херсонського економічно – правового інституту.

«Що доведеться вчити майбутньому фінансисту?»

Що ж тут все просто, оскільки інститут це тільки перша сходинка до вершини високої піраміди «Фінанси», тому студенти спеціальності «Фінанси і кредит» з широкого спектра предметів вивчають базові фінансово-кредитні курси: «Фінанси», «Гроші і кредит», «Фінанси підприємства», «Фінансовий аналіз», «Банківська справа», «Бюджетна система», «Податкова система», «Бухгалтерський облік», «Страхування», «Фінансові ринки» та ін., які є підґрунтям для подальшого засвоєння змісту професійноорієнтованих предметів, що дають змогу підготувати студентів до майбутньої професійної діяльності.

Справжній фінансист крім якісної освіти та високого рівня інтелекту володіє особливими рисами характеру. Це, перш за все: вміння стратегічно мислити; думати глобально та не одинарно ; уміння аналізувати великі обсяги інформації; гнучкість та стійкість до стресів; здатність відстоювати свою позицію; лідерські якості та навики організатора.

«Де зможуть працювати фахівці - фінансисти?»

З вирішення даної дилеми нам допомагають відомості про наших колишніх студентів. Так, випускники спеціальності «Фінанси і кредит» успішно працюють на престижних посадах у державних і недержавних фінансових установах, у тому числі в системі органів Державної податкової служби, Державного казначейства України, Державної фінансової інспекції України, Національного банку України, Пенсійного фонду України, провідних банках і підприємствах, страхових та аудиторських компаніях, у середніх і вищих навчальних закладах. І, взагалі, в умовах економічної нестабільності завжди є потреба в спеціалістах, які можуть запропонувати реальне вирішення економічних проблем, а наші випускники, безумовно спроможні на це.

Підсумовуючи вище сказане зазначимо, якщо Ваша мета - стати фахівцем-фінансиcтом вищої кваліфікації, ви маєте задатки творчої, неординарно-мислячої, націленої на майбутнє особистості, кафедра фінансів і кредиту економічного факультету Херсонського економічно – правового інституту чекає саме на ВАС!!!

Кафедра "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності"


Кафедра "Менеджменту зовнішньоекономічної діяльності" (далі менеджменту ЗЕД) – центр навчально-методичної діяльності, спрямованої на удосконалення та розвинення вищої освіти в сфері міжнародної економічної діяльності. Головними пріоритетами роботи кафедри менеджменту ЗЕД є дослідження проблем глобального регулювання зовнішньоекономічної діяльності, сучасних технологій інвестиційного бізнесу, управління ТНК.

Навчально-методична робота кафедри менеджменту ЗЕД спрямована на вирішення завдань підвищення якості підготовки майбутніх менеджерів міжнародного спрямування на основі комплексного підходу до вдосконалення змісту, організації й методів навчання.

Кафедра менеджменту ЗЕД готує бакалаврів і спеціалістів з менеджменту ЗЕД. Запорукою успішної кар’єри наших випускників є збалансований набір навчальних дисциплін, що викладаються кафедрою, їх відповідність реаліям сьогодення, застосування активних методів навчання (групові методи роботи, практичні ситуації, ділові ігри, презентації власних проектів тощо). Такий підхід до підготовки фахівців гарантує набуття ґрунтовної теоретичної підготовки, практичних вмінь і навичок, що забезпечують гармонійне входження молодих спеціалістів у реальний міжнародний бізнес.

Кадровий склад кафедри менеджмент ЗЕД забезпечує викладання дисциплін на бакалаврському рівні усіх форм навчання за спеціальністю «Менеджмент ЗЕД», у тому числі такі, що були вперше розроблені та впроваджені в Україні. До них перш за все треба віднести курси: «Міжнародні маркетинг», «Міжнародний менеджмент», «Міжнародні перевезення», «ОПЕІД», «Міжнародна торгівля». Всі навчальні дисципліни, що викладаються кафедрою менеджмент ЗЕД, забезпечені підручниками і посібниками, конспектами лекцій, слайд-курсами.

Кафедра менеджменту ЗЕД – команда фахівців вищої кваліфікації, що здійснює фундаментальні і прикладні наукові дослідження, затребувані суспільством та веде свою роботу не тільки у напрямі підготовки фахівців для бізнес-середовища, але й є базою для формування економічної, наукової і управлінської еліти через аспірантуру та докторантуру.

На кафедрі ведеться активна робота по залученню до професорсько-викладацького складу кафедри видатних вчених, провідних фахівців в галузі міжнародної економіки, спеціалістів з досвідом науково-методичної роботи в галузі проблемного навчання та здібних випускників факультету.

Місія кафедри менеджменту ЗЕД полягає у підготовці кваліфікованих фахівців, таких, що мають лідерські та високі моральні якості, є конкурентоздатними на національному та міжнародному ринках праці, ефективно здійснюють взаємодію в професійному, корпоративному та суспільному середовищі, таких, що володіють соціальною мобільністю і мають стійкий попит у працедавців. Наші випускники є конкурентоспроможними на ринку праці.

Ця місія реалізується комплексом завдань:

 • створити нові наукові школи і напрями, динамізувати прикладні наукові дослідження, активно залучати їх результати у навчальний процес;
 • здійснювати активне втілення перспективних навчальних технологій в процесі викладання дисциплін бакалаврського рівня та рівня спеціалістів;
 • підвищувати інноваційний потенціал розвитку кафедри перетворити її на центр генерації наукових ідей і технологій;
 • інтегрувати інтелектуальний ресурс кафедри в процес розвитку національного бізнесу.

Виконання місії та завдань забезпезпечується:
1) формуванням високопрофесійного кадрового потенціалу кафедри, зокрема шляхом:

 • залучення до викладацької роботи на програмі спеціаліста, керівництва дипломними роботами.
 • підвищення кваліфікації викладачів, освоєння ними сучасних комп'ютерних технологій та педагогічної майстерності;
 • проведення науково-практичних семінарів із залученням професійних учасників міжнародних ринків.

2) удосконалення та розробка нового організаційно-методичного забезпечення дисциплін бакалаврського рівня та рівня спеціаліст з урахуванням переходу на сучасні інформаційні та інноваційні технології в навчальному процесі:

 • видання сучасної науково-методичної літератури;
 • удосконалення організаційно-методичного забезпечення дисциплін кафедри. Підготовлені і приведені у відповідність до нормативних вимог міністерства робочі навчальні програми з наступних дисциплін кафедри: «Міжнародний менеджмент», «Міжнародна інвестиційна діяльність», «Міжнародний маркетинг».
 • провадження інноваційних технологій в навчальний процес. Викладачами кафедри при підготовці матеріалів для самостійної роботи студентів використовувалось програмне забезпечення, а саме: Microsoft Word, Power Point, Microsoft Access, ресурсу Internet, інформаційно-торговельна система QUIK та пакети прикладних програм Stat graf, Statistic;
 • розробка і впровадження в навчальний процес організаційно-методичних матеріалів по проведенню тренінгів.

3) наукове дослідження проблем міжнародних відносин та міжнародної інвестиційної діяльності.

Наші цінності:

 • найголовніша цінність для нас – це особистість;
 • наші здобутки – результат колективної праці;
 • наріжний принцип нашої роботи – постійне оновлення;
 • наше ставлення до життя – позитив завжди та у всьому;
 • наш спосіб долання конфліктів – компроміс;
 • наша опора в житті та роботі – це креативність на основі традицій.

Стратегія розвитку кафедри менеджменту ЗЕД. Ідея єдності освіти, науки та бізнесу визначає стратегію розвитку кафедри менеджменту ЗЕД.

Стратегія здійснюється за такими напрямами:
«Освіта для життя» – забезпечення якості освітнього процесу, згідно з основними положеннями Болонської декларації та кращого світового досвіду навчання;
«Наука для практики» – основа для освіти, розвитку держави та бізнесу;
«Бізнес для майбутнього» – впровадження бізнес-компоненту в процесі освіти, здійснюється підготовка фахівців за сучасними вимогами бізнес-середовища, в тісній співпраці з провідними компаніями України та світу.

Історична довідка про кафедру

З метою підготовки фахівців з менеджменту ЗЕД у 2000 році в рамках факультету права та менеджменту ЗЕД була створена кафедра.
Колектив кафедри сформувався шляхом залучення провідних фахівців цієї галузі. Нині на кафедрі працюють 8 викладачів: 1 доктор наук, професор, 6 доцентів, 1 старший викладач. Вчені ступені і звання мають 76 %.
Кафедру менеджменту ЗЕД очолює кандидат технічних наук, доцент Кузьменко Людмила Валентинівна.
Значна увага приділяється питанням підвищення кваліфікації викладачів. Підвищення кваліфікації викладачів проходить відповідно до затвердженого плану. Викладачі кафедри вдосконалюють свою професійну підготовку, при проходженні стажування в провідних вузах країни та за кордоном. Частина викладачів підвищила кваліфікацію шляхом участі в наукових та методичних семінарах, конференціях тощо.

Кафедра "Фізичного виховання"

Концепція кафедри "Фізичного виховання"

Стратегічною метою фізичного виховання студентської молоді в інституті є формування у неї фізичного, морального та психічного здоров’я, усвідомленої потреби у фізичному вдосконаленні, розвитку інтересу і звички до самостійних занять фізичною культурою та спортом, набуття знань і вмінь здорового способу життя.

Це потребує дотримання державної політики і вироблення концепції фізичного виховання студентської молоді відповідно до соціальних і економічних змін, що відбуваються в Україні.

Концепція базується на Конституції України, Законах України “Про освіту”, “Про фізичну культуру і спорт” та інших законодавчих актах держави. Реалізація Концепції забезпечується існуючою кадровою та матеріально-технічною базою, якою володіє інститут не потребує значних витрат.

Дотримання положень Концепції дасть змогу оптимізувати фізичне виховання молоді, суттєво покращити здоров’я і працездатність студентської молоді.

Концепція фізичного виховання у ПВНЗ «Херсонський економічно-правовий інститут» є основоположним програмним документом, що реалізує державну політику в галузі фізичного виховання студентської молоді на період до 2020 року. Це основний керівний документ для практичної діяльності ректорату, деканатів, кафедри фізичного виховання, громадських організацій, які організовують і здійснюють процес фізичного виховання серед студентів. Концепція визначає, об’єкт фізичного виховання, його ідеологічні, організаційно-педагогічні основи, програмне, нормативне, наукове, методичне, інформаційне, кадрове, матеріально-технічне, медичне.

Практична реалізація Концепції дасть змогу оптимізувати фізичне виховання студентів, суттєво покращити стан здоров’я, підвищити працездатність студентської молоді.
З метою пропаганди ідеї фізичної культури і спорту в інституті організуються видання інформаційних листків про спортивні досягнення студентів, проведення круглих столів з видатними спортсменами України, ознайомлення студентів інституту з історією розвитку фізичної культури та спорту в Україні та інституту.

Зміст занять з фізичного виховання визначається навчальними програмами, що ґрунтуються на принципах прогностичної педагогіки і враховує вікові особливості студентів, їх фізичний розвиток, та тісно пов’язується зі змістом інших предметів і дисциплін, що формують фізичну і духовну культуру особистості у процесі освіти.

Фізичне виховання в інституті здійснюється на основі базової програми, яка затверджується Міністерством освіти, робочої програми, графіків навчального процесу, тематичних планів, дидактичних комплексів, методичних посібників та рекомендацій, комплексів фізичних вправ для різних категорій студентів.

Основною організаційною формою фізичного виховання є навчальне заняття, яке має науково – обґрунтовану структуру і проводиться кваліфікованими викладачами з фізичного виховання, відповідно до навчальної програми.
Специфічними засобами фізичного виховання є фізичні вправи за допомогою яких зміцнюється здоров’я студентів, розвиваються фізичні якості, широко застосовуються загальнопедагогічні засоби, а також гігієнічні природні та інші оздоровчі фактори (активне загартування, раціональне харчування та інше).

Крім навчальних занять широко використовуються різноманітні позааудиторні навчальні форми: фізкультурно-оздоровчі заняття, заняття у спортивних секціях, групах загальної фізичної підготовки, групах лікувальної фізичної культури, участь студентів у спортивних змаганнях, спортивних святах.

Кафедра фізичного виховання розробляє, необхідну для самостійних занять студентів, методичну документацію, вдосконалює організаційні форми фізкультурно-спортивного руху студентів, які забезпечуються шляхом створення при спортивному клубі консультаційного пункту, студентських фізкультурно-спортивних клубів: футбольного, шахового, туристичного, любителів бігу та інше.

Нормативне забезпечення.

Фізичне виховання в інституті забезпечується схемою державних тестів, які є критеріями його ефективності і якості та затверджуються Міністерством освіти України. Ректорат інституту дотримується у своїй роботі з фізичного виховання:

 • рекомендованого обсягу рухового режиму студентів;
 • визначеної кількості обов’язкових навчальних занять (в академічних групах) на тиждень протягом усього періоду навчання;
 • нормативів фізичної підготовленості студентів відповідно до державних тестів, контрольних нормативів фізичного розвитку та залікових нормативів;
 • нормативів матеріально-технічного і фінансового забезпечення з розрахунку на одного студента;
 • санітарно-гігієнічних норм проведення занять з фізичного виховання.

Навчальний відділ та деканат визначають розклад занять та кількість навчальних занять з фізичного виховання для кожного курсу згідно з державними стандартами та узгоджують розклад цих занять.

Рівень фізичної підготовки студентів визначається державною системою тестів, які відповідають міжнародним стандартам, є науково – обґрунтованими, організаційно і методично простими та доступними для викладачів і студентів.

Кафедра "Загальноюридичних дисциплін"

Кафедра загальноюридичних дисциплін була заснована у 1996 року. Очолює кафедру доцент, кандидат юридичних наук, Скриль Сергій Анатолійович. Кафедра загальноюридичних дисциплін є структурним підрозділом факультету правознавства та менеджментуЗЕД, що забезпечує навчальну, методичну, науково-дослідну, виховну діяльність.

Основні завдання діяльності кафедри:

 1. Cпрямування наукового, навчально-методичного та професійного потенціалу кафедри на підготовку професійно-компетентних фахівців з права.
 2. Впровадження у практику навчального процесу основних завдань поетапного реформування вищої професійної освіти у відповідності до основних завдань Болонського процесу.
 3. Організація та забезпечення наукового супроводження навчально-виховного процесу у напрямі дослідження сучасних педагогічних технологій та передових методів навчання;
 4. Вдосконалення рівня професійної майстерності науково-педагогічного складу кафедри у відповідності до вимог часу і діючої нормативно-правової бази в галузі вітчизняної вищої школи.
 5. Подальше впровадження у навчальний процес новітніх технологій навчання на основі інтерактивних методик з використанням комп’ютерної техніки та мережі Інтернет.
 6. Розвиток та вдосконалення навчально-методичного ресурсу кафедри шляхом переведення його в електронний формат та розміщення на сайті інституту.
 7. Вивчення та запровадження у навчальний процес елементів сучасних технологій дистанційного навчання з використання технічних можливостей Інтернет.
 8. Розвиток та вдосконалення основних форм та методів самостійної роботи студентів з навчальним матеріалом та індивідуальної навчально-дослідної роботи.


Навчальні дисципліни, викладання яких забезпечується науково-педагогічними працівниками кафедри:

 1. Аграрне право
 2. Актуальні проблеми теорії держави і права
 3. Актуальні проблеми конституційного права України
 4. Адміністративне право
 5. Адміністративний процес
 6. Господарське право
 7. Державне право зарубіжних країн
 8. Екологічне право
 9. Земельне право
 10. Історія держави та права зарубіжних країн
 11. Історія держави та права України
 12. Історія вчень про державу і право
 13. Інтелектуальна власність
 14. Конституційне право України
 15. Міжнародне право
 16. Міжнародне приватне право
 17. Основи правових знань
 18. Основи права Європейського Союзу
 19. Основи римського приватного права
 20. Порівняльне правознавство
 21. Сімейне право
 22. Теорія держави і права
 23. Трудове право
 24. Фінансове право
 25. Цивільне право
 26. Цивільний процес
 27. Цивільне та сімейне право
 28. Юридична деонтологія та ін..

З 1 вересня 2008 року на базі кафедри загальноюридичних дисциплін розпочала роботу юридична клініка, яка має за мету надання безоплатної юридичної допомоги соціально незахищеним та малозабезпеченим верствам населення, а також навчання майбутніх фахівців-юристів практичній роботі, наближення теорії до практики. Викладачі кафедри є кураторами студентів-консультантів ІІІ- IV курсів з питань надання юридичної допомоги з певних напрямів юриспруденції.

Професія – юрист
Бути юристом – означає професійно, на підставі відповідної вищої освіти та специфічного практичного досвіду вирішувати юридичні проблеми своїх клієнтів (громадян, установ, підприємств, організацій).

Плюси та мінуси професії юриста
Плюси:

 • ця професія є однією із найцікавіших, оскільки у роботі юриста трапляються дуже різноманітні ситуації;
 • існують перспективи фахового кар’єрного зростання та можливості діяти в інших напрямах – в політиці, громадській роботі, викладанні, благодійності;
 • за умови високої кваліфікації та порядності виникають реальні можливості для одержання високих доходів;
 • значна міра свободи;
 • професійно сформована адекватність поведінки у суспільстві та у відносинах з окремими людьми.

Мінуси:

 • постійна зайнятість та нервова напруга;
 • необхідність нести моральні втрати, наприклад, відстоюючи інтереси зловмисних клієнтів;
 • ризики у доходах (наприклад, у приватній практиці);
 • високий ризик професійних помилок.

Місця роботи юриста

Правоохоронні органи:
прокурор, помічник прокурора, слідчий, суддя, оперативний працівник органів внутрішніх справ, працівник міліції, митних органів тощо.
Органи державної влади та місцевого самоврядування:
міністерства, державні комітети та інші відомства, державна адміністрація областей, районів, виконавчі комітети місцевих рад.
На підприємствах:
юрисконсульти, фахівці з кадрів, юридичні радники.
Значна частина юристів працює самостійно – як адвокати чи як фізичні особи – підприємці. Часто юристи об’єднуються та на засадах партнерства створюють юридичні фірми
Особисті якості юриста

Професійно необхідними для юриста є здатність швидко та послідовно мислити, мати добру пам’ять та можливість чітко і образно висловлюватися. Юристу належить бути психологічно стійким.
Також слід мати задатки до копіткої, часто рутинної, паперової роботи.
Із моральних вимог основне для юриста – порядність у відносинах із клієнтами та іншими людьми

Заробітна плата

Зарплата юриста може стартувати приблизно від 1500 гривень на місяць і досягати істотного розміру, орієнтовно до 30000 гривень на місяць.

Робочий день юриста

Робочий день розпочинається в 9 годин ранку і часто затягується допізна, іноді доводиться працювати на вихідних.
Тому юристу постійно доводиться планувати свій робочий час

Міфи про професію юриста

Перший міф:
працювати юристом дуже просто, достатньо або знати законодавство, або ж здогадуватися, в якому нормативно-правовому акті міститься потрібна стаття.
Другий міф:
юристи заробляють найбільше.
Третій міф:
диплом юриста гарантує спокійне та стабільне майбутнє.

Студентська рада ХЕПІ

studrada

Голова Студентської ради – Рижа Єлизавета (гр. КЮ-21). 

 

Члени Студентської ради:

Заступник голови Студради – Мірошниченко Катерина (гр. КЮ-31)

Голова відділу культурного і патріотичного виховання – Гомон Яна (гр. КЮ-31)

Голова відділу зовнішніх зв’язків – Дорошенко Єлизавета (гр. Ю-21)

Голова науково-інформаційного відділу – Добровольський Сергій (гр. Ю-11)

Секретар – Бойко Олена (гр. КЮ-21)

Магістратура

 У ПВНЗ «Херсонському економічно-правовому інституті» проводиться підготовка здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійної програми:

 • Фінанси, банківська справа та страхування зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», галузі знань 07 «Управління та адміністрування». 
 • Спеціальність 8.18010016 "Бізнес-адміністрування"

Вступ на навчання до магістратури проводиться згідно Правил прийому до ПВНЗ "Херсонський економічно-правовий інститут".

Забезпечує начальний процес за освітньо-професійною програмою Фінанси, банківська справа та страхування зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», галузі знань 07 «Управління та адміністрування» науково - педагогічні працівники кафедри фінанси та кредиту.

Для вступу на магістерську освітньо-професійною програмою Фінанси, банківська справа та страхування абітурієнти складають:

 • фахове вступне випробування;
 • іноземна мова (англ., нім., фр.).

Загальна характеристика освітньо-професійною програмою Фінанси, банківська справа та страхування зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Цикл/рівень НРК України – 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл, ЕQF-LLL – 7 рівень
Рівень програми Другий (магістерський) рівень –     7 рівень Національної рамки кваліфікацій
Ступінь вищої освіти Магістр
Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»
Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
Обмеження щодо форм навчання

немає

Освітня кваліфікація Магістр фінансів, банківської справи та страхування
Кваліфікація в дипломі Магістр зі спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування»
Тип диплому та обсяг освітньої програми Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС
Опис предметної області

Об’єкт вивчення освітньої програми: фінансово-економічна діяльність суб’єктів господарювання на підприємствах, в банківській та страховій справах.

Цілі навчання: реалізація загальних та професійних компетентностей, які необхідні при виконанні обов’язків професіоналами з фінансів, банківської справи та страхуванню.

Теоретичний зміст предметної області: понятійні та сутнісні характеристики фінансових відносин; методологічні основи прийняття управлінських рішень  у сфері фінансів, банківської справи та страхування для забезпечення стабільного, прозорого та конкурентного функціонування фінансового сектору та створення умов для сталого економічного зростання.

Методи, методики та технології: здобувач вищої освіти повинен володіти діалектичним методом пізнання суспільних явищ, використовувати логічний, порівняльний, системний, структурний, функціональний та комплексний підходи; застосовувати на практиці методи аналізу, синтезу, економіко-математичного моделювання і прогнозування фінансових процесів, методами та технологіями управління цими процесами.

Інструменти та обладнання: здобувач вищої освіти повинен володіти комплексом методів управління діяльністю господарюючих суб’єктів в сфері фінансів, банківської справи та страхування, а також володіти інформаційно-комунікаційними та освітніми технологіями в галузі фінансової діяльності.

Передумови Наявність ступеня бакалавра
Мова(и) викладання Українська мова
Академічні права випускників Мають право продовжити навчання на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти (доктора філософії).

 Перелік компетентностей випускника освітньо-професійною програмою Фінанси, банківська справа та страхування зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Інтегральна компетентність (ІК) Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, у т.ч. інноваційного характеру, під час професійної діяльності у галузі фінансів, банківської справи та страхування або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів управління фінансами і характеризуються комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності (ЗК)

1. Здатність до письмової та усної комунікації українською та англійською мовами.

2. Здатність навчатися, сприймати набуті знання в предметній області та інтегрувати їх із уже наявними.

3. Здатність бути критичним та самокритичним для розуміння факторів, які мають позитивний чи негативний вплив на комунікацію, та здатність визначити та врахувати ці фактори в конкретних комунікаційних ситуаціях.

4. Здатність планувати та керувати часом.

5. Здатність продукувати нові ідеї, проявляти креативність, здатність до системного мислення.

6. Здатність здійснювати пошук та аналізувати інформацію з різних джерел.

7. Здатність гнучкого способу мислення, який дає можливість зрозуміти й розв’язати проблеми та задачі, зберігаючи при цьому критичне відношення до усталених наукових концепцій.

8. Здатність ефективно використовувати на практиці різні теорії в області навчання та адміністрування.

9. Здатність розв’язувати поставлені задачі та приймати відповідні обґрунтовані рішення.

10. Здатність працювати самостійно і в команді, здатність комунікувати з колегами з питань галузі щодо наукових досягнень.

11. Здатність ефективно спілкуватися на професійному та соціальному рівнях.

12. Здатність оцінювати та підтримувати якість виконаної роботи.

13. Здатність працювати у міжнародному просторі

Фахові компетентності спеціальності (ФК)

1. Здатність системно аналізувати економічні процеси, що відбуваються на міжнародному та національному фінансовому ринках.

2. Здатність аналізувати фінансову і монетарну політику та обґрунтовувати напрями їх удосконалення.

3. Здатність до управління доходами й витратами суб’єктів господарювання, уміння управляти грошовими потоками на підприємстві.

4. Здатність використовувати страхування як метод управління ризиками на макро- і мікрорівні та вести роботу з укладення та обслуговування страхових договорів.

5. Здатність до розуміння концептуальних основ системного управління організаціями, прийняття адекватних управлінських рішень.

6. Здатність до формування і реалізації фінансової, в тому числі й інвестиційної стратегії і тактики на підприємствах

7. Здатність використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з управлінськими інструментами для здійснення професійної діяльності.

8. Здатність застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

9. Здатність оцінювати дієвість наукового, аналітичного і методичного інструментарію для обґрунтування управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

10. Здатність використовувати положення і методи дослідження інших наук для розв’язання професійних та наукових задач у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

11. Здатність до пошуку, використання та інтерпретації інформації для вирішення професійних і наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування.

12. Здатність розробляти завдання для проектування інформаційних систем в сфері фінансів, банківської справи та страхування.

Працевлаштування випускників освітньо-професійною програмою Фінанси, банківська справа та страхування зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

 

Працевлаштування випускників

Магістр з фінансів, банківської справи та страхування здатен виконувати роботи за одним або кількома з видів економічної діяльності відповідно «Класифікації видів економічної діяльності ДК 009:2010», затвердженої наказом Держспоживстандарту України від 26.11.2010 № 530:

      К           Фінансова та страхова діяльність

      К.64      Надання фінансових послуг

  К.65  Страхування, перестрахування та недержавне пенсійне забезпечення

     К.66  Допоміжна діяльність у сферах фінансових послуг і страхування

   О    Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування

      О.84.3  Діяльність у сфері обов’язкового соціального страхування

Магістр з фінансів здатний виконувати професійні роботи й обіймати первинні посади (за державним класифікатором професій ДК 003:2010):
Код і назва професійної групи Професійна назва роботи (посада)
1231

Директор фінансовий

Завідувач каси

Начальник бюро (функціональний підрозділ) 

Начальник контрольно-ревізійного відділу

Начальник лабораторії техніко-економічних досліджень

Начальник фінансового відділу

1462 Менеджер (управитель) із фінансового лізингу
1463 Менеджер (управитель) із надання кредитів
1465 Менеджер (управитель) із страхування
1466 Менеджер (управитель) із пенсійного недержавного страхування
1467 Менеджер (управитель) із допоміжної діяльності у сфері фінансів
1468 Менеджер (управитель) із допоміжної діяльності у сфері страхування
1469 Менеджер (управитель) із фінансового посередництва 
23 Викладачі   
2310 Викладачі університетів та вищих навчальних закладів   
2413 Професіонали, зайняті роботою з цінними паперами   
  2413.1 Науковий співробітник-консультант (біржові операції)
  2413.2

Професіонал з ведення реєстру власників іменних цінних паперів

Професіонал з депозитарної діяльності

Професіонал з корпоративного управління

Професіонал з торгівлі цінними паперами

Професіонал з управління активами

Професіонал-організатор торгівлі на ринку цінних паперів

2414 Професіонали з питань фінансово-економічної безпеки підприємств, установ та організацій   
2414.1 Науковий співробітник-консультант (фінансово-економічна безпека підприємств, установ та організацій)
2414.2 Професіонали з фінансово-економічної безпеки  Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки 
2419 Професіонали у сфері державної служби, маркетингу, ефективності господарської діяльності, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності   
2419.2 Відповідальний працівник банку (філії банку, іншої фінансової установи)
2419.3

Інспектор фінансовий

Казначей

Консультант (в апараті органів державної влади, виконкому)

2441 Професіонали в галузі економіки   
2441.1 Науковий співробітник (економіка)
2441.2 Економісти

Економіст з фінансової роботи

Консультант з економічних питань

Член правління акціонерного товариства

Член ревізійної комісії

Член спостережної (наглядової) ради

Навчаючись на старших курсах, студенти можуть пройти подвійну магістерську програму у ВНЗ Польщі.

Усім студентам, які проживають в містах та населених пунктах за межами Херсона,
забезпечуються гуртожитком.

Спеціальність 8.18010016 "Бізнес-адміністрування"

На дану спеціальність приймаються абітурієнти з дипломами рівня бакалавр, спеціаліст незалежно від напрямку підготовки та спеціальності.

Вступ на навчання до магістратури проводиться згідно Правил прийому до ПВНЗ "Херсонський економічно-правовий інститут". Підготовка магістрів проводиться на базі кафедри "Менеджмент організацій".

Для вступу до магістратури абітурієнти складають:

 • фахове вступне випробування;
 • іноземна мова (англ., нім., фр.).

Термін навчання
1,5 роки - навчаються особи з дипломом базової або повної вищої освіти економічних спеціальностей та специфічних категорій;
2 роки навчаються особи з дипломом базової або повної вищої освіти всіх інших спеціальностей.
Можлива помісячна оплата

МАГІСТРИ
спеціальності "Бізнес-адміністрування" є фахівцями вищого рівня управління підприємства (організації), можуть працювати на підприємствах, в організаціях та установах України, ближнього і дальнього зарубіжжя різних форм власності, сфер діяльності та підпорядкування.

МАГІСТРИ МОЖУТЬ ЗАЙМАТИ ПОСАДИ:

 • вищого і середнього рівня управління згідно міжнародних стандартів з бізнес-адміністрування:
 • керівники підприємств, установ та організацій;
 • керівники фінансових, економічних, виробничих, юридичних та адміністративних підрозділів;
 • керівники малих підприємств без апарата управління в промисловості;
 • асистенти, викладачі ВНЗ;
 • наукові співробітники у сфері управління та економіки.

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРИ НАВЧАННІ У МАГІСТРАТУРІ:

 • можливість одночасно підвищити кваліфікацію і/або одержати додаткову освіту;
 • навчання за вільним графіком при стаціонарній формі магістратури;
 • одержати знання і навички з використанням комп`ютерних технологій та професійних компетенцій управлінських кадрів вищої кваліфікації;
 • можливість спілкування з фахівцями з управління міжнародними проектами, менеджменту якості та ощадливого виробництва;
 • вивчення і узагальнення досвіду вищого управління в провідних компаніях світу;
 • розробляти або приймати участь у реальних економічних проектах на рвіні регіону та країни;
 • можливість отримання адміністративних або державних винагород за участь у конкурсах або конференціях.

ПРОФЕСІЙНІ НАВИЧКИ МАГІСТРА БЛОКИ ДИСЦИПЛІН, що вивчаються при отриманні кваліфікації "МАГІСТР З БІЗНЕЗ-АДМІНІСТРУВАННЯ"

 • Блок дисциплін з менеджменту та маркетингу
 • Блок економічних дисциплін
 • Блок фінансових дисциплін
 • Блок дисциплін бухгалтерського і управлінського обліку
 • Блок юридичних дисциплін
 • Блок комп`ютерних дисциплін в менеджменті
 • Блок дисциплін з психології управління

ПРАКТИЧНА ТА НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 • узгоджені місця практики на провідних підприємствах України;
 • можливість прийняття участі у міжнародних і національних конференціях;
 • можливість виконання наукових робіт на обрану тематику.

Херсонський економічно-правовий інститут (ХЕПІ) - недержавний вищий навчальний заклад ІІІ рівня акредитації

Херсонский экономико-правовой институт (ХЭПИ) - высшее учебное заведение III уровня аккредитации

м.Херсон, вул Кримська, 130 (р-н Дніпровського ринку)

+38-0552-34-33-61 (приймальна комісія)

  +38-0552-51-25-62 (секретар ректора)

+38-0552-34-36-25 (факс)

+38 097 693 18 79


Hosting Ukraine

Создание сайтов