м.Херсон, вул Кримська, 130
+38-0552-34-33-61 (приймальна комісія)

+38-0552-51-25-62
(секретар ректора)

+38-0552-34-36-25 (факс)

Херсонський економічно-правовий інститут

Вищий навчальний заклад III рівня акредитації

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Кафедра "Менеджмент"

Кафедра «Менеджмент» - одна з найдавніших у Херсонському економіко-правовому інституті. Історія кафедри розпочинається з 1994 року. Протягом 20 років вона пройшла еволюційний шлях становлення, розвитку, трансформації та успішного функціонування.

Місія кафедри - формування гармонійно розвинутої особистості, висококваліфікованого конкурентоспроможного фахівця, який здатен приймати обґрунтовані управлінські рішення та нести відповідальність за діяльність організації.

Пріоритетними для кафедри є всебічний розвиток професійної та особистої культури фахівців, високий рівень викладання спеціальних дисциплін, впровадження сучасних технологій навчання.
Під керівництвом викладачів кафедри студенти-менеджери активно беруть участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях, конкурсах бізнес-планів і наукових робіт, предметних олімпіадах, демонструючи високий рівень професійної підготовки і традиційно займаючи призові місця.
Висока професійність професорсько-викладацького складу кафедри є гарантом підготовки фахівців вищої кваліфікації - творчих, неординарно-мислячих, націлених на майбутнє, здатних працювати на підприємствах, установах, організаціях різних форм власності і підпорядкування, у вищих навчальних закладах, у науково-дослідних інститутах.

Кафедра є випусковою з підготовки:

 • бакалаврів за спеціальністю 6.030601 «Менеджмент»
 • спеціалістів за спеціальністю 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»;
 • магістрів за спеціальністю 8.18010016 «Бізнес-адмініcтрування».

Менеджер – це фахівець широкого профілю в галузі управління та економіки, який відповідає за ефективну роботу цілого підприємства, окремого підрозділу або певного напряму діяльності підприємства.

За роки існування кафедри підготовлено майже 1500 фахівців з менеджменту, які працюють у багатьох містах України та країнах дальнього та ближнього зарубіжжя, займаючи керівні посади на промислових підприємствах, у банках, сфері малого та середнього бізнесу.

У своїй науковій та навчально-методичній роботі кафедра активно співпрацює із державними та науковими установами, зокрема:

 • Обласний центр зайнятості м. Херсон;
 • Херсонська Торгово-промислова палата;
 • Департамент економічного, регіонального розвитку та торгівлі Херсонської облдержадміністрації;
 • Департамент освіти і науки Херсонської облдержадміністрації;
 • Управління промисловості та розвитку інфраструктури Херсонської облдержадміністрації;
 • Управління туризму та курортів Херсонської облдержадміністрації.


Особливу увагу кафедра менеджменту організацій приділяє поєднанню фундаментальної академічної та практичної підготовки. Посилення практичної направленості освітніх програм здійснюється завдяки співпраці з провідними підприємствами регіону.

Бази практики

 • ТРЦ FABRIKA
 • Гипермаркет «Оскар»
 • Супермаркет «АТБ»
 • ТЦ «Европорт»
 • ДЦ «Watsons»
 • Супермаркет «Фокстрот»
 • Сеть магазинов «Чистый дом»
 • Сеть магазинов «Эльдорадо»
 • ТОВ «СИТИ- торг»
 • ТОВ «Оптимист»
 • АТ «Данон»
 • АТ «Чумак»
 • АТ «Херсонский хлібокомбинат»
 • АТ «Райффайзен Банк Аваль»
 • АТ «Приватбанк»
 • АТ «Укрсоцбанк»
 • АТ «Ощадбанк»

Працевлаштування. Високий рівень навчальної підготовки студентів кафедри – це запорука затребуваності її випускників на ринку праці.

Кафедра менеджменту організацій вважає себе відповідальною за подальше професійне життя своїх випускників і допомагає їм у побудові успішної кар’єри після закінчення університету.

Близько 30% осіб починають працювати ще студентами.

На кафедрі працює програма сприяння працевлаштуванню студентів, яка передбачає:

1. Надання консультацій з питань планування професійної кар’єри
Такі консультації постійно проводяться доцентами кафедри, які допомагають студентам отримати відповіді на питання:

 • як випускнику правильно обрати напрямок розвитку кар’єри,
 • як ефективно презентувати себе на ринку праці,
 • як скласти резюме, що приверне увагу роботодавця,
 • як підготуватися до співбесіди з роботодавцем,
 • яку стратегію поведінки обрати під час проведення співбесіди.

2. Інформаційна підтримка студентів, що хочуть знайти роботу:

 • вакансії для студентів і кандидатів без досвіду роботи;
 • можливості стажування;
 • корисні поради і рекомендації стосовно пошуку роботи.

Посади підготовленого фахівця з менеджменту:

 • Директор підприємства;
 • Заступник директора;
 • Регіональний менеджер;
 • Менеджер з реклами, маркетингу;
 • Керуючий туристичною агенцією;
 • Керуючий готелем, пансіонатом;
 • Керуючий магазином, рестораном;
 • Провідний менеджер-економіст;
 • Менеджер з персоналу;
 • Менеджер проекту.

Кафедра "Фінанси і кредит"

Кафедра "Фінанси і кредит" створена у 1999 році.

Кафедра "Фінанси і кредит" здійснює підготовку:

 • Бакалаврів - напрям 6.030508 «Фінанси і кредит» Кваліфікація - бакалавр з фінансів і кредиту.
 • Спеціалістів - 7.03050801 «Фінанси і кредит». Кваліфікація – спеціаліст з фінансів і кредиту.
 • Магістрів - 8.03050801 «Фінанси і кредит». Кваліфікація - магістр з фінансів і кредиту.

Станом на 1 вересня 2014 року навчально-виховний процес на кафедрі забезпечують 12 висококваліфікованих викладача. Кафедру очолює д.е.н., професор Є.М.Смирнова-Трибульська. Кафедра має значний науковий потенціал, який реалізується в науковій роботі трьох молодих вчених кафедри, які працюють над кандидатськими дисертаціями.

Кафедра "Фінанси і кредит" ставить за мету підготувати фахівців, які володіють мистецтвом управління фінансами.

Концепцією навчання на кафедрі передбачена поглиблена практична підготовка студентів, яка здійснюється у формі практичних занять, проходження навчальної, виробничої і переддипломної практики у фінансових установах та на підприємствах (ТОВ Науково-виробниче підприємство «Херсонський машинобудівний завод», ПАТ «Херсонський суднобудівний завод», ПАТ «Ощадбанк», ПАТ КБ «ПриватБанк», ПАТ «УкрСиббанк» та ін.). За бажанням студентів, які володіють іноземною мовою, можливе їх закордонне стажування.

Підготовка спеціалістів здійснюється за денною та заочною формою навчання у відповідності до діючих галузевих стандартів освіти, навчальних планів та робочих програм, які відповідають вимогам діючих державних стандартів.
Підготовка спеціалістів для професійної діяльності поєднує у собі знання гуманітарного, природничо-наукового та загальноекономічного, професійного циклів, що сприяють підготовці висококваліфікованих фінансистів, здатних працювати на всіх ланках фінансової системи в умовах ринкової економіки.

НАПРЯМКИ РОБОТИ КАФЕДРИ

В сучасних умовах господарювання фахівці різних спеціальностей повинні мати ґрунтовні знання та навички роботи з гуманітарних, фундаментальних та фахових дисциплін. Засвоєння основ фінансової науки підвищує кваліфікацію майбутніх фахівців - фінансистів і допомагає в розробці та прийнятті оптимальних рішень з питань побудови ефективної фінансової політики. Кафедра фінансів і кредиту сприяє вивченню студентами теоретичних і методичних питань з цілого ряду фінансових дисциплін, навчає принципам організації аналітичної роботи, дозволяє визначати причини, наслідки та взаємозв’язки, тенденції розвитку окремих економічних та фінансових явищ.

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ КАФЕДРИ

Відповідно сучасних орієнтирів розвитку освіти і науки України, інтеграції України до Європейського простору та орієнтуючись на стратегічні плани Херсонського економічно – правового інституту, кафедрою фінансів і кредиту розроблена стратегія розвитку, реалізація якої спрямована на досягнення якісної підготовки фахівців високої кваліфікації відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик бакалавра, спеціаліста і магістра з фінансів і кредиту. Основними завданнями стратегії кафедри є:

 • Удосконалення змісту навчальних дисциплін кафедри та участь у формуванні робочих навчальних планів.
 • Організація навчального процесу та методичне забезпечення дисциплін кафедри в умовах інтеграції до загальноєвропейського освітнього простору.
 • Активізація науково-дослідної діяльності кафедри.
 • Формування професорсько-викладацького складу із числа кращих фахівців галузей фінансової системи та підготовка власних наукових кадрів.
 • Удосконалення інформатизації діяльності кафедри, інформаційних ресурсів і технології підготовки фахівців.
 • Підвищення якості процесу виховання студентської молоді, який базується на принципах гуманності, патріотизму, комунікативності та ведення здорового способу життя.
 • Розвиток і вдосконалення матеріально-технічної бази кафедри.
 • Профорієнтаційна робота кафедри.
 • Розвиток міжнародного співробітництва.

Досягнення поставлених завдань буде сприяти підготовці конкурентоспроможного випускника, який буде затребуваний як на ринку освітніх послуг, так і на ринку праці

ПОРТРЕТ ПРОФЕСІОНАЛА

«Хто такі фінансисти і де цьому можна навчитись?».

Фінансист – це спеціаліст, який розуміється в політиці, економіці, знає все про конкурентів і як фахівець повинен розпоряджатись грошовими коштами з метою збільшення капіталу. Його обов'язком є вкладати гроші в інвестиції, нерухомість, попередньо оцінивши можливий прибуток та ризики. Ну і важливим є той факт, що чим ближче ви до грошей, тим вища ймовірність заволодіти ними ( а це саме про фінансиста).

Де ж можна навчитись на фінансиста? Для цього не потрібно їхати в іншу країну, чи область. Адже на підготовку фінансистів спрямовані зусилля кафедри фінансів і кредиту економічного факультету Херсонського економічно – правового інституту.

«Що доведеться вчити майбутньому фінансисту?»

Що ж тут все просто, оскільки інститут це тільки перша сходинка до вершини високої піраміди «Фінанси», тому студенти спеціальності «Фінанси і кредит» з широкого спектра предметів вивчають базові фінансово-кредитні курси: «Фінанси», «Гроші і кредит», «Фінанси підприємства», «Фінансовий аналіз», «Банківська справа», «Бюджетна система», «Податкова система», «Бухгалтерський облік», «Страхування», «Фінансові ринки» та ін., які є підґрунтям для подальшого засвоєння змісту професійноорієнтованих предметів, що дають змогу підготувати студентів до майбутньої професійної діяльності.

Справжній фінансист крім якісної освіти та високого рівня інтелекту володіє особливими рисами характеру. Це, перш за все: вміння стратегічно мислити; думати глобально та не одинарно ; уміння аналізувати великі обсяги інформації; гнучкість та стійкість до стресів; здатність відстоювати свою позицію; лідерські якості та навики організатора.

«Де зможуть працювати фахівці - фінансисти?»

З вирішення даної дилеми нам допомагають відомості про наших колишніх студентів. Так, випускники спеціальності «Фінанси і кредит» успішно працюють на престижних посадах у державних і недержавних фінансових установах, у тому числі в системі органів Державної податкової служби, Державного казначейства України, Державної фінансової інспекції України, Національного банку України, Пенсійного фонду України, провідних банках і підприємствах, страхових та аудиторських компаніях, у середніх і вищих навчальних закладах. І, взагалі, в умовах економічної нестабільності завжди є потреба в спеціалістах, які можуть запропонувати реальне вирішення економічних проблем, а наші випускники, безумовно спроможні на це.

Підсумовуючи вище сказане зазначимо, якщо Ваша мета - стати фахівцем-фінансиcтом вищої кваліфікації, ви маєте задатки творчої, неординарно-мислячої, націленої на майбутнє особистості, кафедра фінансів і кредиту економічного факультету Херсонського економічно – правового інституту чекає саме на ВАС!!!

Кафедра "Загальноюридичних дисциплін"

Кафедра загальноюридичних дисциплін була заснована у 1996 року. Очолює кафедру доцент, кандидат юридичних наук, Скриль Сергій Анатолійович. Кафедра загальноюридичних дисциплін є структурним підрозділом факультету правознавства та менеджментуЗЕД, що забезпечує навчальну, методичну, науково-дослідну, виховну діяльність.

Основні завдання діяльності кафедри:

 1. Cпрямування наукового, навчально-методичного та професійного потенціалу кафедри на підготовку професійно-компетентних фахівців з права.
 2. Впровадження у практику навчального процесу основних завдань поетапного реформування вищої професійної освіти у відповідності до основних завдань Болонського процесу.
 3. Організація та забезпечення наукового супроводження навчально-виховного процесу у напрямі дослідження сучасних педагогічних технологій та передових методів навчання;
 4. Вдосконалення рівня професійної майстерності науково-педагогічного складу кафедри у відповідності до вимог часу і діючої нормативно-правової бази в галузі вітчизняної вищої школи.
 5. Подальше впровадження у навчальний процес новітніх технологій навчання на основі інтерактивних методик з використанням комп’ютерної техніки та мережі Інтернет.
 6. Розвиток та вдосконалення навчально-методичного ресурсу кафедри шляхом переведення його в електронний формат та розміщення на сайті інституту.
 7. Вивчення та запровадження у навчальний процес елементів сучасних технологій дистанційного навчання з використання технічних можливостей Інтернет.
 8. Розвиток та вдосконалення основних форм та методів самостійної роботи студентів з навчальним матеріалом та індивідуальної навчально-дослідної роботи.


Навчальні дисципліни, викладання яких забезпечується науково-педагогічними працівниками кафедри:

 1. Аграрне право
 2. Актуальні проблеми теорії держави і права
 3. Актуальні проблеми конституційного права України
 4. Адміністративне право
 5. Адміністративний процес
 6. Господарське право
 7. Державне право зарубіжних країн
 8. Екологічне право
 9. Земельне право
 10. Історія держави та права зарубіжних країн
 11. Історія держави та права України
 12. Історія вчень про державу і право
 13. Інтелектуальна власність
 14. Конституційне право України
 15. Міжнародне право
 16. Міжнародне приватне право
 17. Основи правових знань
 18. Основи права Європейського Союзу
 19. Основи римського приватного права
 20. Порівняльне правознавство
 21. Сімейне право
 22. Теорія держави і права
 23. Трудове право
 24. Фінансове право
 25. Цивільне право
 26. Цивільний процес
 27. Цивільне та сімейне право
 28. Юридична деонтологія та ін..

З 1 вересня 2008 року на базі кафедри загальноюридичних дисциплін розпочала роботу юридична клініка, яка має за мету надання безоплатної юридичної допомоги соціально незахищеним та малозабезпеченим верствам населення, а також навчання майбутніх фахівців-юристів практичній роботі, наближення теорії до практики. Викладачі кафедри є кураторами студентів-консультантів ІІІ- IV курсів з питань надання юридичної допомоги з певних напрямів юриспруденції.

Професія – юрист
Бути юристом – означає професійно, на підставі відповідної вищої освіти та специфічного практичного досвіду вирішувати юридичні проблеми своїх клієнтів (громадян, установ, підприємств, організацій).

Плюси та мінуси професії юриста
Плюси:

 • ця професія є однією із найцікавіших, оскільки у роботі юриста трапляються дуже різноманітні ситуації;
 • існують перспективи фахового кар’єрного зростання та можливості діяти в інших напрямах – в політиці, громадській роботі, викладанні, благодійності;
 • за умови високої кваліфікації та порядності виникають реальні можливості для одержання високих доходів;
 • значна міра свободи;
 • професійно сформована адекватність поведінки у суспільстві та у відносинах з окремими людьми.

Мінуси:

 • постійна зайнятість та нервова напруга;
 • необхідність нести моральні втрати, наприклад, відстоюючи інтереси зловмисних клієнтів;
 • ризики у доходах (наприклад, у приватній практиці);
 • високий ризик професійних помилок.

Місця роботи юриста

Правоохоронні органи:
прокурор, помічник прокурора, слідчий, суддя, оперативний працівник органів внутрішніх справ, працівник міліції, митних органів тощо.
Органи державної влади та місцевого самоврядування:
міністерства, державні комітети та інші відомства, державна адміністрація областей, районів, виконавчі комітети місцевих рад.
На підприємствах:
юрисконсульти, фахівці з кадрів, юридичні радники.
Значна частина юристів працює самостійно – як адвокати чи як фізичні особи – підприємці. Часто юристи об’єднуються та на засадах партнерства створюють юридичні фірми
Особисті якості юриста

Професійно необхідними для юриста є здатність швидко та послідовно мислити, мати добру пам’ять та можливість чітко і образно висловлюватися. Юристу належить бути психологічно стійким.
Також слід мати задатки до копіткої, часто рутинної, паперової роботи.
Із моральних вимог основне для юриста – порядність у відносинах із клієнтами та іншими людьми

Заробітна плата

Зарплата юриста може стартувати приблизно від 1500 гривень на місяць і досягати істотного розміру, орієнтовно до 30000 гривень на місяць.

Робочий день юриста

Робочий день розпочинається в 9 годин ранку і часто затягується допізна, іноді доводиться працювати на вихідних.
Тому юристу постійно доводиться планувати свій робочий час

Міфи про професію юриста

Перший міф:
працювати юристом дуже просто, достатньо або знати законодавство, або ж здогадуватися, в якому нормативно-правовому акті міститься потрібна стаття.
Другий міф:
юристи заробляють найбільше.
Третій міф:
диплом юриста гарантує спокійне та стабільне майбутнє.

Студентська рада ХЕПІ

studrada

Голова Студентської ради – Рижа Єлизавета (гр. КЮ-21). 

 

Члени Студентської ради:

Заступник голови Студради – Мірошниченко Катерина (гр. КЮ-31)

Голова відділу культурного і патріотичного виховання – Гомон Яна (гр. КЮ-31)

Голова відділу зовнішніх зв’язків – Дорошенко Єлизавета (гр. Ю-21)

Голова науково-інформаційного відділу – Добровольський Сергій (гр. Ю-11)

Секретар – Бойко Олена (гр. КЮ-21)

Херсонський економічно-правовий інститут (ХЕПІ) - недержавний вищий навчальний заклад ІІІ рівня акредитації

Херсонский экономико-правовой институт (ХЭПИ) - высшее учебное заведение III уровня аккредитации

м.Херсон, вул Кримська, 130 (р-н Дніпровського ринку)

+38-0552-34-33-61 (приймальна комісія)

  +38-0552-51-25-62 (секретар ректора)

+38-0552-34-36-25 (факс)


Hosting Ukraine

Создание сайтов